Quy Trình Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường – PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Thái

I. Quy trình Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường

Quy Trình Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường – PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Thái cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật quan trắc và phân tích thường được sử dụng trong đánh giá chất lượng môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất và chất thải rắn nhằm giúp cho sinh viên làm quen và nâng cao kỹ năng quan trắc, giám sát chất lượng môi trường.

Quy Trình Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường - PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Thái
Quy Trình Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường – PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Thái

II.MỤC LỤC

Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG    

1.1 Một sổ khái niệm liên quan tới quan trắc môi trường

1.1.1 Khái niệm về môi trường

1.1.2 Khái niệm về quan trẳc môi trường và mạng lưới quan trắc môi trường

1.1.3 Phân loại hệ thống quan trắc môi trường

  • 1.2 Nhiệm vụ của hệ thống quan trắc môi trường
  • 1.3 Hoạt động của hề thống quan trắc chất lượng môi trường ở Việt Nam
  • 1.4 Hệ thống văn bản liên quan tới hoạt động quan trác chất lượng môi trường

ở Việt Nam

Tài liệu tham khảo

chương 2 : NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG KHI LÀM VIỆC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

2.1 Chức năng của phòng thí nghiệm

2.2 Các thiết bị và dụng cụ cần thiết trong phòng thí nghiệm

2.2.1 Các loại dụng cụ cần thiết

2.2.2 Cách Sừ dụng đúng các dụng cụ thủy tinh

2.3 Các quy tắc an toài khi làm việc trong phòng thí nghiệm phân tích môi trường

2.3.1 Quy định an toàn

2.3.2 Thực hiện an toàn laođộng

Tài liệu tham khảo chương 2

Chương 3: QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH CHÁT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
3.1 3.1 Các nguyên tắc chung

3.1.1 Mục đích quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước

3.1.2 Khảo sát hiện trạng nguồn nước và lựa chọn địa điểm quan trắc

3.1.3 Thời gian và tần suất lấy mẫu Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường

3.1.4 Phương pháp lấy mẫu và phân tích tại hiện trường

3.2 Quy trình quan trắc chất lượng môi trường nước

3.2.1 Quy trình lấy mẫu nước

3.2.2 Bảo quản và vận chuyển mẫu

3.3 Quy trình phân tích một sổ chỉ tiêu vật lý

3.3.1 Nhiệt độ nước

3.3.2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

3.3.3 Tổng chất rắn hoà tan (TDS)

3.3.4 Độ dục

3.3.5 Độ màu của nước với thang mầu Cobalt – Pỉatin

  • 3.4 Quy trình phân tích một số tiêu hóa học

3.4.1 Xác định ôxi hòa tan theo phương pháp Winkler (theo TCVN 5499:1995)

3.4.2 Xác định nhu cầu ôxi sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) theo phương pháp cấy và pha loãng

3.4.3 Xác định nhu cầu ôxi hóa hỏa học (COD) theo phương pháp hồi lưu kín – trắc quang

3.4.4 Phân tích, xác định Nitơ amôn theo phương pháp Phenate

3.4.5 Phân tích, xác định Nitơ amôn theo phương pháp Nessler

3.4.6 Phân tích, xác định Nitrit theo phương pháp trắc quang

3.4.7 Xác định Nitrat theo phưong pháp Salicylate

3.4.8 Xác định tổng Nitơ theo phương pháp Kjeldahl

3.4.9 Xác định Phospho hòa tan theo phương pháp axit Ascorbic

3.4.10 Xác định Phospho tổng số theo phương pháp Persulfat

3.4.11 Xác định Sulfat

3.4.12 Xác định Clorua theo phương pháp Mohr

3.4.13 Phương pháp xác định Mangan (Mn)

3.4.14 Phương pháp xác định sắt (Fe) bằng thuốc thử o-phenantrolin

3.4.15 Phương pháp xác định Canxi trong nước

3.4.16 Phương pháp xác định Magie (Mg)

3.5 Quy trình phân tích các chỉ tiêu sinh vật và vi sinh vật

3.5.1 Xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí

3.5.2 Xác định chỉ sổ Coli

3.5.3 Xác định tổng số vi khuẩn kị khí Clostridium Welchii

3.5.4 Quy trình phân tích trứng giun sán trong nước thải

3.6 Nguồn gốc sai số và xử lý số liệu quan trắc chất lượng môi trường nước

3.6.1 Nguồn gốc sai số trong quá trình quan trắc chất lượng môi trường nước

3.6.2 Kiểm tra chất lượng mẵu đo

3.6.3 Các phương pháp thống kê thường được sử dụng trong xử lý sổ liệu

3.6.4 Kiểm soát chất lượng nền Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường

Tài liệu tham khảo chương 3                                                                                                      

Chương 4: QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH CHẨT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ  

4.1 Các nguyên tắc chung

4.2 Quy trình quan trác chất lượng môi trường không khí

4.2.1 Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức hoạt động mạng luới quan trắc môi trường

4.2.2 Kỹ thuật lấy tại hiện trường, bảo quản vận chuyển mẫu

4.3 Quy trình quan trắc và phân tích các thông số khí tuợng

4.4 Quy trình phân tích mầu bụi

4.5 Quy trình phân tích một số chất khí

4.5.1 Quy trình phân tích SO2

4.5.2 Quy trình phân tích NO2

4.5.3 Quy trình phân tích CO

4.5.4 Quy trình phân tích O3

4.5.5 Phân tích chi bụi (phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên từ)

Tài liệu tham khảo chương 4

Chương 5: QUAN TRẮC TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG  

5.1 Các nguyên tắc chung về quan trắc mức ồn

5.1.1 Các khái niệm và thuật ngữ

5.1.2 Các đại lượng

5.2 Quy trình quan trắc ồn

5.2.1 Các thông số cần quan trắc

5.2.2 Mạng lưới các điểm quan trác tiếng ồn

5.2.3 Vị trí điểm quan trắc

5.2.4 Thời gian và tần suất quan trắc

5.2.5 Thiết bị quan trắc

5.2.6 Phương pháp quan trắc

5.3 Xử lý số liệu và báo cáo Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường

5.4 Tiêu chuẩn giới hạn cho phép của tiếng ồn

Tài liệu tham khảo chương 5

Chương 6: QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ CHẤT THẢI RẮN  

6.1 Các vấn đề chung

6.2 Quy trình quan trắc chất lượng môi trường đất

6.2.1 Thiết kế chương trình quan trắc

6.2.2 Xây dựng nội dung và xác định các thông số quan trắc

6..2.3 Xác định thời gian và tần suất quan trắc

6.2.4 Lập kế hoạch quan trắc

6.2.5 Thực hiện chương trinh quan trắc

6.3 Phương pháp chuẩn bị mẫu đất

6.3.1 Kích cõ mẫu

6.3.2 Lưu giữ mẫu

6.3.3 Xử lý sơ bộ mẫu

6.3.4 Bảo quản mẫu

6.4 Quy trình quan trắc chất thải rắn sinh hoạt

6.4.1 Chọn khu vực lấy mẫu và chuẩn bị mẫu 1

6.4.2 Công tác chuẩn bị

6.4.3 Phương pháp lấy mẫu phân tích

6.4.4 Quy trình chuẩn bị mẫu/công phá mẫu chất thải rắn

6.5 Quy trình phân tích các chỉ tiêu vật lý của đất, bùn, cặn và rác thải

6.5.1 Quy trình phân tích độ ẩm

6.5.2 Quy trình xác định kích thước hạt (particle size analyỉs)

6.5.3 Quy trình xác định bùn và đất sét

6.6 Quy trình phân tích các chỉ tiêu hóa học của đất, bùn, cặn và rác thải

6.6.1 Xác định pH

6.6.2 Đo độ dẫn điện

6.6.3 Phân tích kim loại nặng trong đất

6.6.4 Phân tích cacbon hữu cơ (phương pháp Walkley Black)

6.6.5 Xác định các cation hòa tan

6.6.6 Phân tích thủy ngân

6.6.7 Phân tích chì Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường

Tài liệu tham khảo chương 6

Download

>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook