Đánh giá tác động môi trường ĐTM

Là quá trình đánh giá, phân tích, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội, và các công trình khác. Từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ môi trường.