Hướng Dẫn Về Việc Xem Xét Tác Động Môi Trường Và Xã Hội – Nhiều Tác Giả

I. Hướng Dẫn Về Việc Xem Xét Tác Động Môi Trường Và Xã Hội

Hướng Dẫn Về Việc Xem Xét Tác Động Môi Trường Và Xã Hội – Nhiều Tác Giả là nguyên tắc chỉ đạo khi thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của JICA ( cơ quan chịu trách nhiệm về việc thực hiện ” Hợp tác kĩ thuật” và ” Nghiên cứu sơ bộ cho những dự án viện trợ không hoàn lại”).

Hướng Dẫn Về Việc Xem Xét Tác Động Môi Trường Và Xã Hội - Nhiều Tác Giả
Hướng Dẫn Về Việc Xem Xét Tác Động Môi Trường Và Xã Hội – Nhiều Tác Giả

II. MỤC LỤC

1. Những khái niệm cơ bản

1.1 Quan điểm chủ đạo

1.2 Mục đích

1.3 Các định nghĩa

1.4 Các nguyên tắc cơ bản khi Xem xét tác động môi trường và xã hội

1.5 Trách nhiệm của JICA

1.6 Những yêu cầu đối với các chính phủ nhận viện trợ

1.7 Đối tượng áp dụng bản Hướng dẫn này

1.8 Các biện pháp trong tình huống khẩn cấp

1.9 Công tác tuyên truyền phổ biến

2. Qui trình thực hiện xem xét tác động môi Trường và xã hội

2.1 Công khai thông tin

2.2 Tham khảo ý kiến của các đối tượng liên quan ở địa phương

2.3 Những tác động cần được đánh giá

2.4 Tham vấn ý kiến từ Hội đồng cố vấn thẩm định về tác động môi trường và xã hội

2.5 Phân loại

2.6 Luật và các tiêu chuẩn để tham khảo

2.7 Quan tâm đến điều kiện xã hội và quyền con người

2.8 Quá trình hình thành quyết định của JICA

2.9 Đảm bảo tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh bản Hướng dẫn

2.10 Áp dụng và chỉnh sửa bản Hướng dẫn

3. Các thủ tục khi xem xét tác động môi trường và xã hội

3.1 Giai đoạn xác nhận các đề xuất dự án (đối với tất cả các loại hình hợp tác)

3.2 Loại hình Nghiên cứu phát triển (dạng nghiên cứu qui hoạch tổng thể)

3.3 Loại hình Nghiên cứu phát triển (dạng nghiên cứu khả thi)

3.4 Nghiên cứu thiết kế chi tiết (D/D)

3.5 Nghiên cứu sơ bộ của các dự án viện trợ không hoàn lại

3.6 Dự án hợp tác kỹ thuật

3.7 Các hoạt động sau Nghiên cứu về tác động môi trường và xã hội và hoạt động sau dự án

Phụ lục 1. Các yêu cầu đối với chính phủ nhận viện trợ

Phụ lục 2: Danh mục minh họa các tính chất, các ngành dễ gây tác động và các địa bàn dễ chịu tác động

Link download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook