QCVN 20:2015/BGTVT về báo hiệu hàng hải

QCVN 20:2015/BGTVT về báo hiệu hàng hải quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của báo hiệu hàng hải được lắp đặt trong các vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác thiết kế,…

Thông tư 38/2015/ND-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Thông tư 38/2015/ND-CP về quản lý chất thải và phế liệu Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu.