QCVN 04:2013/BCT về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép

QCVN 04:2013/BCT về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép do Ban soạn thảo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 18/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2013.

Thông tư 13/2015/TT-BKHCN hướng dẫn đảm bảo an toàn phóng xạ

Thông tư 13/2015/TT-BKHCN hướng dẫn đảm bảo an toàn phóng xạ Căn cư luật năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008; căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;….