Giáo Trình Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường – Tăng Văn Đoàn

I. Giáo trình Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường _Tăng Văn Đoàn

Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường _Tăng Văn Đoàn trình bày khái niệm cơ bản về sinh thái học và bảo vệ môi trường, ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khí, ô nhiễm nước và bảo vệ nguồn nước, ô nhiễm đất và các loại ô nhiễm khác.

Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường _Tăng Văn Đoàn
Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường _Tăng Văn Đoàn

II. MỤC LỤC

Chương 1 – KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SINH THÁI HỌC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1.1. Khái niệm về hệ sinh thái, môi trường và tài nguyên

1.2. Tác động đối với môi trường

1.3. Chiến lược quốc gia và pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Chương 2 – Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

2.1. Không khí bị ô nhiễm và ảnh hưởng của nó tới sức khoẻ con người

2.2. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

2.3. Tinh toán ô nhiễm không khí

2.4. Giải pháp phòng chống ô nhiễm môi trường không khí

Chương 3 – Ô NHIỄM NƯỚC VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

3.1. Nguồn nước và ô nhiễm nguồn nước

3.2. Quá trinh tự làm sạch và các phương pháp đánh giá chất lượng nguồn nước

3.3. Các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nguồn nước

Chương 4 – Ô NHIỄM ĐẤT VÀ CÁC LOẠI Ô NHlỄM KHÁC

4.1. Đặc điểm môi trường đất, nguồn gốc và các tác nhân gây ô nhiễm môi trường đất

4.2. Các biện pháp bảo vệ môi trường đất

4.3. Ô nhiễm nhiệt và biện pháp giảm ỏ nhiễm nhiệt

4.4. Ô nhiễm phóng xạ và biện pháp giảm ô nhiễm phóng xạ

4.5. Ô nhiễm tiếng ồn và biện pháp chống ồn

Link download

>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook