Giáo trình Công nghệ xử lý khí thải – Trần Hồng Côn

Thông qua tài liệu Công nghệ xử lý khí thải sẽ trình bày các vấn đề ô nhiễm không khí và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí; tính chất và độc tính của một số chất thải vào không khí; các phương pháp xử lý bụi, hơi và khí độc; công nghệ xử lý một số khí thải công nghiệp; v.v.