Giáo trình Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm – Phạm Ngọc Hải

Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm – Phạm Ngọc Hải cung cấp các thông tin như khái quát về nước ngầm, phân loại và sự biến động của nước ngầm, chất lượng nước ngầm, điều tra đánh giá nước ngầm, tính toán công trình khai thác nước ngầm, quy hoạch và quản lý hệ thống khai thác nước ngầm.

Giáo trình Các Phương Pháp Và Thiết Bị Quan Trắc Môi Trường Nước – Đặng Vũ Minh

Các Phương Pháp Và Thiết Bị Quan Trắc Môi Trường Nước – Đặng Vũ Minh cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về việc ô nhiễm các nguồn nước, các quá trình hóa lý diễn ra trong môi trường nước tự nhiên, các phương pháp và thiết bị đánh giá chất lượng nước