Báo Cáo Khoa Học Thiết Kế Thiết Bị Đo Đa Kênh, Lưu Trữ, Cảnh Báo – Trần Tuấn Anh

I. Giới thiệu Báo cáo khoa học Thiết Kế Thiết Bị Đo Đa Kênh, Lưu Trữ, Cảnh Báo

Báo cáo khoa học Thiết Kế Thiết Bị Đo Đa Kênh, Lưu Trữ, Cảnh Báo – Trần Tuấn Anh nghiên cứu các thiết bị đo lường để đánh giá độ ô nhiễm môi trường cũng như các giải pháp kỹ thuật làm giảm ô nhiễm môi trường do các phương tiện GTVT gây ra được các nước rất coi trọng đặc biệt là các nước đang phát triển. Các thiết bị kiểm tra cảnh báo tham số độc hại cũng như các giải pháp kỹ thuật để giảm ô nhiễm môi trường vẫn đang được ngày càng hoàn thiện theo hướng tăng mức độ chính xác và mức độ tự động hóa.

Thiết Kế Thiết Bị Đo Đa Kênh, Lưu Trữ, Cảnh Báo - Trần Tuấn Anh
Thiết Kế Thiết Bị Đo Đa Kênh, Lưu Trữ, Cảnh Báo – Trần Tuấn Anh

II. MỤC LỤC

PHẦN I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

CHƯƠNG I: MÔI TRƯỜNG

I- ĐẶT VẤN ĐỀ

II- CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1- Môi trường

2- Ổ nhiễm môi trường

3- Các nguồn ô nhiễm

III- ẢNH HƯỞNG CỦA TỪNG LOẠI KHÍ XẢ ĐẾN CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

1- Các bon monoxit co

2- Cacbon đioxít

3- Các Hydrocacbon CnHm

4- Nitơ ôxit NOx

5- Hydrosulphua H2S

IV- NỘI DUNG ĐỀ TÀI

CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP XẮC ĐỊNH THÀNH PHÂN KHÍ ĐỘC TRONG KHÍ XẢ

I- PHƯƠNG PHÁP LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ KHÍ XẢ

1- Phương pháp tính theo khối lượng

2- Phương pháp tính theo mức độ độc hại quy ước của khí xả

II-CÁC BIỆN PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KHÍ ĐỘC TRONG THÀNH PHẨN KHÍ XẢ

1- Biện pháp đo trắc phổ hấp thụ (phương pháp so màu)

2- Biện pháp dùng sắc kí khí

3- Biện pháp quang hoá học

III – TÌM HIỂU MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐO

1- Thiết bị đo nồng độ khí xả kiểu RI503AH-S (dùng cho động cơ xãng)

PHẦN II THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐO MỘT số KHÍ ĐỘC

CHƯƠNG I- CÁC GIAO DIỆN MÁY TÍNH

I- CÁC LOẠI TIN TRAO ĐỔI GIỮA MÁY TÍNH VÀ THIẾT BỊ NGOÀI

II- VAI TRÒ, NHIỆM VỤ, CHỨC NẢNG CỦA KHỐI GIAO TIẾP

1- Vai trò

2- Nhiệm vụ

3- Chức năng của khối giao tiếp

III- TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG GIAO TIẾP

1- Các dạng truyền số liệu

2- Nhịp truyền số liệu

IV-GIAO DIỆN CỦA MÁY TÍNH

1 – Các hệ thống giao diện chuẩn

V- CÁC GIAO DIỆN CHUẨN TRÊN MÁY TÍNH

1- Giao diện Centronics (cổng máy in)

2- Giao diện qua SLOT máy tính

3- Giao diện RS 232 (cổng nối tiếp)

CHƯƠNG II: SƠ ĐỔ KHỐI, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY ĐO KHÍ ĐỘC

I-SƠ ĐỒ KHỐI

II- CÁC KHỐI TRONG MÁY

1- Đầu đo

2- Khuyếch đại

3-Card ADC

III- NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY ĐO

CHƯƠNG III: MẠCH ADC

I- SƠ ĐỔ KHỐI CỦA MẠCH

II- CÁC KHỐI TRONG MẠCH

1- Khối tạo nguồn

2- Khối tạo xung Clock

3- Thanh ghi dịch

4- Khối truyền

5- Khối điều khiển

6- Bộ biến đổi tuơng tự số – ADC (Anaiog Digital converter)

III – NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG, SƠ ĐỔ CHI TIẾT MẠCH ADC NGOÀI

1 – Nguyên lý hoạt động cùa mạch ADC. Sơ đồ mạch

PHẨN III PHẦN MỀM CHO MẤY ĐO

CHƯƠNG I: CHƯƠNG TRÌNH

I-SƠ ĐỒ KHỐI

II- MÔ ĐUN NHẬN SỐ LIỆU

1. Nhận số liệu

III – MÔ ĐUN XỬ LÝ KẾT QUẢ ĐO

1- Một vài khái niệm về xử lý tín hiệu số

2- Quy đổi đại lượng đo

IV- MÔ ĐUN LƯU TRỮ, IN SỐ LIỆU

1- Ghi số liệu vào file

2- Đọc số liẹu từ file

3- In số liệu từ file

CHƯƠNG II – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MỐI QUAN HỆ GIỮA CHIỂU DÀI DÂY ẢNH HƯỞNG TỚI KẾT QUA ĐO KẾT QUẢ ĐO THỰC TẾ NGOÀI HIỆN TRƯỜNG

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

[Link download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook