TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình

TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình 
TCVN 3890 : 2009 thay thế cho TCVN 3890 : 1984.
TCVN 3890 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Phòng cháy chữa cháy và Bộ Công an phối hợp biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.