Quy Hoạch Quản lý Chất Thải Rắn Huyện Phù Mỹ Đến Năm 2015

I.GIỚI THIỆU

Quy Hoạch Quản lý Chất Thải Rắn Huyện Phù Mỹ Đến Năm 2015 viết về mục đích , nội dung của quy hoạch quản lý chất thải rắn của huyện phù Mỹ, mục tiêu quản lý chất thải rắn của huyện, quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp,chất thải y tế nguy hại đến năm 2025,…

Quy Hoạch Quản lý Chất Thải Rắn Huyện Phù Mỹ Đến Năm 2015
Quy Hoạch Quản lý Chất Thải Rắn Huyện Phù Mỹ Đến Năm 2015

II.MỤC LỤC

 • 1. BỐI CẢNH 
  • 1.1 Mục đích của quy hoạch quản lý chất thải rắn của huyện
  • 1.2 Nội dung của quy hoạch quản lý chất thải rắn của huyện
 • 2. MỤC TIÊU QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CỦA HUYỆN 
  • 2.1 Các văn bản pháp quy của Trung ương

2.1.1 Nghị định số 59 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn

2.1.2 Chiến lược Quốc gia về quản lý tống hợp chất thải rắn

2.1.3 Thông tư liên bộ số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD

2.1.4 Thông tư số 13/2007/TT-BXD

2.1.5 Thông tư số 01/2011/TT-BXD

  • 2.2 Quy hoạch quản lý chất thải rắn của Tỉnh
  • 2.3 Các quyết định của Huyện về quản lý chất thải rắn
  • 2.4 Mục tiêu quản lý chất thải rắn của Huyện
 • 3. QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐẾN 2025
  • 3.1 Định nghĩa chất thải rằn sinh hoạt
  • 3.2 Hiện trạng quản lý chất thải rắn huyện Hoài Nhơn

3.2.1 Dịch vụ thu gom rác, nhân lực và thiết bị hiện hữu

3.2.2 Các vị trí tiêu hủy chất thải hiện tại

3.2.3 Phí hiện hành và thu hồi chi phí

3.2.4 Chất thải nông nghiệp/chất thải nông trại

 3.3 Đặc tính chất thải sinh hoạt và tốc độ phát sinh đến năm 2025

3.3.1 Thành phần chất thải rắn đường phố và chợ

3.3.2 Tốc độ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2025

 • 3.4 Kế hoạch quản lý chất thải rắn tại nguồn giai đoạn 2011 -2025

3.4.1 Chợ

3.4.2 Hộ gia đình

3.4.3 Chi phí xử lý rác hữu cơ tại nguồn

 • 3.5 Kế hoạch thu gom chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2011-2025

3.5.1 Phương pháp thu gom chất thải rắn sinh hoạt

3.5.2 Trung chuyển và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

3.5.3 Nhu cầu trang thiết bị phục vụ công tác quét rác đường phố

3.5.4 Nhu cầu phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt

3.5.5 Nhu cầu xe vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

3.5.6 Nhu cầu nhân công

3.5.7 Chi phí của hệ thống thu gom vận chuyển chất thải

3.5.8 Phí và thu hồi chi phí thu gom vận chuyến chất thải rắn sinh hoạt

 • 3.6 Yêu cầu phát triển năng lực và nâng cao nhận thức

3.6.1 Bối cảnh

3.6.2 Phát triển năng lực và đào tạo trong Huyện

3.6.3 Nền tảng của chương trình nâng cao nhận thức giai đoạn 2012-2014

3.6.4 Chiến lược và mục tiêu

3.6.5 Cơ cấu tổ chức và thực hiện

3.6.6 Nâng cao nhận thức thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng

3.6.7 Các yêu câu đê cải thiện hoạt động thu gom rác

 3.6.8 Củng cố hoạt động tái chế chất thải tại nguồn

3.6.9 Phát triến năng lực và huấn luyện trong Huyện

3.6.10 Chi phí của các chương trình phát triên năng lực và nâng cao nhận thức giai đoạn 2012-2025

 • 3.7 Những yêu cầu đối với hệ thống tiêu hủy chất thải rắn

3.7.1 Khối lượng chất thải rắn cần chuyển đến bãi chôn lấp giai đoạn 2011-2025

3.7.2 Bãi chôn lấp hợp vệ sinh của Huyện

3.7.3 Các lợi ích của bãi chôn lấp họp vệ sinh sử dụng chung                                                      3.7.4 Thủ tục cho việc sử dụng chung bãi chôn lấp hợp vệ sinh

3.8 Đóng bãi đổ rác

 • 3.9 Tiết kiệm chi phí nhờ xử lý rác hữu cơ tại nguồn
 • 4. QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025 
  • 4.1 Định nghĩa chất thải công nghiệp/nguy hại
  • 4.2 Hiện trạng và quy hoạch
  • 4.3 Các khả năng ngăn ngừa và giảm thiếu chất thải
  • 4.4 Khối lượng chất thải công nghiệp hiện tại và trong tương lai
  • 4.5 Hệ thống quản lý chất thải công nghiệp
  • 4.6 Yêu cầu phát triển năng lực và nâng cao nhận thức
 • 5. QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI 
5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook