Giáo trình Một Số Phương Pháp Phân Tích Môi Trường – Lê Đức

I. Giới thiệu Giáo trình Một số Phương Pháp Phân Tích Môi Trường

Giáo trình Một Số Phương Pháp Phân Tích Môi Trường – Lê Đức nội dung gồm 2 phần chính:

 • Phần 1: giới thiệu cơ sở của một số phương pháp phân tích phổ biến trên thế giới dùng trong phân tích môi trường.
 • Phần 2: Giới thiệu phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu và phương pháp phân tích một số chỉ tiêu quan trọng trong các thành phần môi trường đất, nước, không khí.
Giáo trình Một Số Phương Pháp Phân Tích Môi Trường - Lê Đức
Giáo trình Một Số Phương Pháp Phân Tích Môi Trường – Lê Đức

II. MỤC LỤC

Phần 1. Giới thiệu chung
Chương 1. Mở đầu
 • 1.1       Môi trường
  1.2       Phân tích môi trường
  1.3       Sự lựa chọn phương pháp để phân tích môi trường
  1.4       Giá trị của các số liệu trong phân tích môi trường
  1.5       Ảnh hưởng của cân bằng

  Chương 2. Độ chính xác và độ tin cậy của phép phân tích

  2.1       Bảo đảm và kiểm soát chất lượng trong phân tích môi trường
  2.2       Sai số và độ chính xác
  2.3       Đề thị kiểm tra

  Phần 2. Một số phương pháp dùng trong phân tích môi trường
  Chương 3. Phương pháp trắc quang

  3.1       Phương pháp so màu quang điện
  3.2       Phương pháp quang kế ngọn lửa (Flamephotomet)
  3.3       Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

  Chương 4. Phương pháp điện hóa

  1.1       Cực chọn lọc ion

  4.1.1   Lí thuyết về các thế màng của các cực chọn lọc ion
  4.1.2   Một vài loại điện cực chỉ thị thông thường

  4.2       Phương pháp cực phổ

  4.2.1   Cực phổ một chiểu dòng khuếch tán (cực phổ cổ điển)
  4.2.2   Cực phổ hỗn hông (hay Von-Ampe hòa tan)
  4.2.3   Cực phổ xung

  Chương 5. Các phương pháp phân tich sắc kí

  5.1       Mở đầu
  5.2       Một số khái niệm

  5.2.1   Quá trình sắc kí
  5.2.2   Phân loại các phương pháp sắc kí
  5.2.3   Sự tách sắc kí và sắc đồ

  5.3       Sắc kí lỏng hiệu năng cao

  5.3.1   Máy sắc kí lỏng hiệu năng cao
  5.3.2   Các phương pháp sác kí hiệu nàng cao

  5.4       Sắc kí khí
  5.5       Tách chiết các chất ô nhiễm hữu cơ và làm sạch mẫu
  5.6       Phân tích chất ô nhiễm hữu cơ bằng sắc kí khí
  5.7       Phân tích dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật

  5.7.1   Nhóm cacbamat, ure và triazin
  5.7.2   Thuốc bảo vệ thực vật nhóm cơ clo (Organochlorine pesticides)
  5.7.3   Thuốc bảo vệ thực vật nhóm cơ photpho (Organophosphorus pesticides)

  5.8       Sắc kí ion

  Chương 6. Phương pháp khối phổ

  6.1       Sự hình thành khôi phổ

  6.1.1   Sự ion hóa
  6.1.2   Máy khối phổ
  6.1.3   Quá trình hình thành khối phổ

  6.2       Khả năng phân giải của máy khối phổ
  6.3       ứng dụng sắc kí khí – khối phổ để phân tích các chất ô nhiễm hữu cơ

  Chương 7. Các loại nước và các phương pháp phân tích nước

  7.1       Đại cương vể các loại nước

  7.1.1   Nước thiên nhiên
  7.1.2   Nước thải

  7.2       Phân tích nước

  7.2.1   Phân tích nước thiên nhiên
  7.2.2   Phân tích nước thải
  7.2.3   Những điều cần chú ý khi phân tích nước

  7.3       Lấy và bao quản mẫu nước

  7.3.1   Xác định vị trí lấy mẫu
  7.3.2   Lấy mẫu nước
  7.3.3   Lấy và bảo quản mẫu
  7.3.4   Một số chỉ dẫn khi lấy mẫu nước
  7.3.5   Bảo quản mẫu nước trước khi phân tích

  7.4       Xác định thành phần hoá học của nước

  7.4.1   Xác định pH
  7.4.2   Độ cứng
  7.4.3   Xác định Cu
  7.4.4   Xác định Pb bằng phương pháp trắc quang đithizon
  7.4.5   Xác định Zn bằng phương pháp trắc quang dithizon
  7.4.6   Xác định Hg bằng phương pháp trắc quang đithizon
  7.4.7   Xác định Fe
  7.4.8   Xác định Mn
  7.4.9   Xác định Cr
  7.4.10 Xác định Ni bằng thuốc thử đimetylglioxim
  7.4.11 Xác định Asen (As) bằng phương pháp trắc quang
  7.4.12 Xác định Cl bằng phương pháp chuẩn độ Morh
  7.4.13 Xác định NO
  7.4.14 Xác dinh bạc (Ag)
  7.4.15. Xác định Beri (Be)

  7.5       Xác đinh một số tính chất khác của nước

  7.5.1   Xác định hàm lượng oxi hòa tan trong nước (DO)
  7.5.2   Xác định nhu cầu oxi hóa học (COD)
  7.5.3   Xác định nhu cầu oxi sinh hóa (BOD)
  7.5.4   Xác định màu
  7.5.5   Xác định độ dẫn điện riêng

  Chương 8. Phân tích khí

  8.1       Lấy mẫu khí
  8.2       Xác định một số tính chất vật lí của không khí

  8.3       Một số tính chất hóa học của không khí
  8.4       Một số phương pháp phân tích định tính khí
  8.5       Phương pháp định lượng một số”chỉ tiêu trong không khí

  8.5.1   Xác định hàm lượng bụi
  8.5.2   Xác định nitơ oxit và ni tơ đioxit
  8.5.3   Xác định hàm lượng lưu huỳnh đioxit
  8.5.4   Xác định CO bằng phương pháp sắc kí
  8.5.5   Xác định ozon
  8.5.6   Phương pháp inđophenol xác định hàm lượng amoniac

  Chương 9. Phân tích đất

  9.1       Phân tích một số  tính chất lí hóa học cơ bản của đất

  9.1.1   Thành phần cơ giới đất
  9.1.2   Xác định dung trọng của đất
  9.1.3   Xác định chất hữu cơ trong đất
  9.1.4   Độ chua và cách xác định độ chua của đất
  9.1.5   Xác định dung tích trao đổi cation của đất

  9.2       Xác định một số kim loại nặng trong đất

  9.2.1   Phương pháp phân hủy mẫu truyền thông
  9.2.2   Phương pháp phân hủy mẫu bằng kỹ thuật vi sóng
  9.2.3   Chuẩn bị mẫu thực vật để xác định hàm lượng các kim loại nặng
  9.2.4   Một số ví dụ về giới hạn phát hiện của các phương pháp phân tích công cụ trong phân tích các kim loại nặng
  9.2.5   Xác định chì trong đất
  9.2.6   Xác định thủy ngân trong đất
  9.2.7   Xác định dạng di động của một số nguyên tố

  9.3       Sử dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử để xác định các kim loại nặng

  Link download

1.5/5 - (28 bình chọn)

Bình luận với Facebook