Người Dân Với Mô Hình Phát triển Sản Xuất Bảo Vệ Môi Trường

Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu, mô hình phát triển kinh tế – bảo vệ môi trường xuất hiện ngày càng nhiều trên mọi miền đất nước. Với mục đích giới thiệu những mô hình phát triển bền vững cho nhiều người biết từ đó ứng dụng thích hợp vào hoàn cảnh cụ thể ở địa phương và gia đình mình,…