QCVN 45:2012/BTNMT Giới hạn cho phép của Dioxin trong một số loại đất

QCVN 45:2012/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của dioxin trong một số loại đất do Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 chủ trì, phối hợp với Tổng cục Môi trường biên soạn. Vụ Pháp chế và Vụ Khoa học – Công nghệ thẩm tra, trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số 13/2012/TT-BTNMT