Giáo Trình Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường_Hoàng Đình Thu

Giáo Trình Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường – Hoàng Đình Thu nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về sinh thái học, các nguyên nhân và bản chất các dạng ô nhiễm môi trường. Đồng thời còn trang bị những kiến thức về biện pháp phòng chống và xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và các dạng ô nhiễm khác.