Phương pháp Nghiên Cứu Khoa Học Tập 2 – GS.TSKH Lê Huy Bá

I. Giới thiệu Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học tập 2

Phương pháp Nghiên Cứu Khoa Học Tập 2 – GS.TSKH Lê Huy Bá nhằm cung cấp các kiến thức về phương pháp  nghiên cứu điều tra môi trường, một số tính toán trong nghiên cứu môi trường, ứng dụng một số phần mềm trong nghiên cứu môi trường đất, phương pháp nghiên cứu một số mô hình thực nghiệm trong lan truyền ô nhiễm và xử lý ô nhiễm môi trường, mô hình xác định và thống kê sự phân hủy hóa chất trong hệ sinh thái…

Phương pháp Nghiên Cứu Khoa Học Tập 2 - GS.TSKH Lê Huy Bá
Phương pháp Nghiên Cứu Khoa Học Tập 2 – GS.TSKH Lê Huy Bá

 

II.MỤC LỤC

Phần 5: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
Chương 20 : GIỚI THIỆU VÀI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA MÔI TRƯỜNG

20.1 Phương pháp nghiên cứu điều tra đa dạng sinh học ( áp dụng cho động vật có vú)

20.2 Phương pháp ứng dụng chỉ thị sinh học nghiên cứu môi trường

20.3 Phương pháp nghiên cứu môi trường bằng viễn thám

20.4 Ứng dụng  GIS  quản trị môi trường

20.5 Ứng dụng phương pháp GIS phân vùng sinh thái nuôi trồng thủy sản

20.6 Những khái niệm, nguyên tắc và tiến trình cơ bản đánh giá đất đai của FAO

20.7 Phương pháp nghiên cứu lưu vực

20.8 Một số công thức tính khả năng tự làm sạch dòng sông

20.9 Phương pháp ” Đường cong loenz ” phân tích số liệu

Chương 21: MỘT SỐ MÔ HÌNH TÍNH TOÁN TRONG NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG

21.1 Khái niệm ứng dụng mô hình trong nghiên cứu khoa học

21.2 Mô hình toán trong nghiên cứu môi trường

21.3 Giới thiệu mô hình landtru mô phỏng quá trình lan truyền độc chất trong nước kênh phèn đồng tháp mười

21.4 Phương pháp mô hình sử dụng phần mềm Excel

21.5 Công nghệ cơ sở dữ liệu và mô hình hóa quản lý tài nguyên môi trường nước

21.6 Mô hình đánh giá sự phú dưỡng hóa nước hồ

21.7 Phương pháp mô hình hóa – phần mềm SMS

21.8 Một số mô hình sinh học Phương pháp Nghiên Cứu Khoa Học Tập 2

Chương 22: ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM TRONG NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG ĐẤT

22.1 Áp dụng các phần mềm tính toán kết quả lan truyền thuốc trừ sâu trong môi trường đất

22.2 Xây dựng bản đồ xói mòn đất

Chương 23: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM TRONG LAN TRUYỀN Ô NHIỄM VÀ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

23.1 Phần mềm “Primer V ” xác định đa dạng thủy sinh vật

23.2 Mô hình Wasp5 và bài toán một chiều tính toán lan truyền chất ô nhiễm

23.3 Xử lý nước thải và nước cấp

23.4 Mô hình xử lý khí thải

23.5 Ứng dụng bùn hạt hiếu khí ( Aerobic Granule ) có chất mang trong xử lý nước thải

Chương 24: MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH VÀ THỐNG KÊ SỰ PHÂN HỦY HÓA CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI

24.1 Lý thuyết Phương pháp Nghiên Cứu Khoa Học Tập 2

24.2 Trạng thái ổn định đơn giản

24.3 Mô hình xác định thời gian thay đổi

24.4 Sử dụng giun đất thay chuột bạch  để đánh gái tính độc và thuốc giải độc Arsen

Chương 25: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ SINH THÁI MÔI TRƯỜNG

25.1 Phương pháp luận

25.2 Phương pháp nghiên cứu ứng dụng tính thiệt hại do Dioxin chiến tranh gây ra cho HST ở Việt Nam

25.3 Áp dụng phương pháp đánh giá các giá trị sinh thái tài nguyên phục vụ du lịch sinh thái

25.4 Các phương pháp phân tích kinh tế sinh thái nước

Download

>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook