Giáo trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí Và Nước – Phạm Ngọc Hồ

Cơ Sở Môi Trường Không Khí Và Nước – Phạm Ngọc Hồ gồm 2 phần : Cơ sở môi trường không khí và cơ sở môi trường nước. Nội dung của giáo trình không chỉ phản ánh những kiến thức cốt lõi mà còn chứa đựng một số nội dung nâng cao, giúp hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực môi trường không khí và nước.