Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường nước vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010

quy hoạch môi trường nước

I. GIỚI THIỆU

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường nước vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010

  • – Đề tài:
  •        Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Hồng.
  • – Nội dung:
  •        Nghiên cứu nhằm khái quát hiện trạng và dự báo các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 theo các mức độ ô nhiễm.
  • – Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.
Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường nước vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 - 2010
Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường nước vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010

TÓM TẮT

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường nước vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010

  • – Nội dung nghiên cứu nhằm khái quát hiện trạng và dự báo các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước vùng đồng bằng sông Hồng
  • – Đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường nước mặt của vùng đồng bằng sông Hồng.
  • – Sử dụng phương pháp tính theo mô hình hóa để dự báo chất lượng nước mặt vùng đồng bằng sông Hồng.
  • – Tiến hành quy hoạch môi trường nước vùng đồng bằng sông Hồng. Trên cơ sở phân hạng nguồn nước theo mức độ ô nhiễm và mục đích sử dụng
  • – Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Hồng

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook