Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường nước dưới đất vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010

quy hoạch môi trường nước dưới đất

I. GIỚI THIỆU

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường nước dưới đất vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010

 • – Đề tài:
 •      Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Hồng.
 • – Nội dung:
 •      Nghiên cứu quy hoạch môi trường nước dưới đất nhằm đánh giá chung về điều kiện địa chất thủy văn, tiềm năng nước dưới đất vùng đồng bằng sông Hồng.
 • – Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.
Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường nước dưới đất vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 - 2010
Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường nước dưới đất vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010

TÓM TẮT

 • – Nội dung nghiên cứu nhằm đánh giá chung về điều kiện địa chất thủy văn, tiềm năng nước dưới đất vùng đồng bằng sông Hồng.
 • – Đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất. Phục vụ các đối tượng khác nhau và dự báo nhu cầu khai thác sử dụng nước dưới đất. Phục vụ cho các mục đích sinh hoạt, phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bằng sông Hồng.
 • – DỰ báo nhu cầu khai thác, sử dụng nước ngầm. Phục vụ cho các mục đích sinh hoạt, phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng
 • – Nhận địch xu thế biến đổi chất lượng và khả năng khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước ngầm vùng đồng bằng sông Hồng.
 • – Quy hoạch môi trường nước dưới đất vùng Đồng bằng sông Hồng
 • – Từ đó đề xuất các giải pháp và định hướng chiến lược quản lý sử dụng tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng sông Hồng trên quan điểm phát triển lâu bền.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook