Electrochemical treatment of anaerobic supernatant of food wastes: Effect of operation condition and water quality of supernatant

Electrochemical treatment – Electrochemical treatment – Electrochemical treatment – – Electrochemical treatment

I. GIỚI THIỆU

 

Electrochemical treatment of anaerobic supernatant of food wastes: Effect of operation condition and water quality of supernatant ( xử lý điện hóa lớp váng nổi của chất thải thực phẩm do phân huỷ kỵ khí : Hiệu quả của điều kiện hoạt động  và chất lượng nước của lớp váng)

 

Electrochemical treatment of anaerobic supernatant of food wastes
Electrochemical treatment of anaerobic supernatant of food wastes

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Bối cảnh: Do hàm lượng hữu cơ cao, chất thải thực phẩm có thể sử dụng như một nguồn năng lượng có giá trị, và, do đó, khí sinh học kỵ khí tạo ra được xem như là một sự thay thế đầy hứa hẹn cho việc xử lý khị khí.

Tuy nhiên, việc áp dụng kỵ khí đã được hạn chế do cực kỳ nồng độ cao các chất ô nhiễm trong dịch nổi kỵ khí. Mặt khác

tay, hàm lượng clorua cao trong dịch nổi kỵ khí từ chất thải thực phẩm làm cho triển vọng điều trị điện hóa.

Mục tiêu: Trong nghiên cứu này, phương pháp điện hóa sử dụng Ti / RuO2 anode được đánh giá để điều trị dịch nổi kỵ khí các chất thải thực phẩm. Hiệu quả điều trị đã được đánh giá ở các điều kiện khác nhau của mật độ dòng, và chất lượng nước trên bề mặt, ví dụ, độ kiềm, SS và nồng độ clorua. Ngoài ra, thêm hoặc không thêm clo và theo dõi nồng độ Clo trong sản phẩm trong và sau phản ứng.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook