Nghiên cứu phân vùng các đơn vị chức năng môi trường vùng ĐBSH và dự báo những vấn đề môi trường gay cấn trong các đơn vị phân chia

phân vùng các đơn vị chức năng

I. GIỚI THIỆU

Nghiên cứu phân vùng các đơn vị chức năng môi trường vùng ĐBSH và dự báo những vấn đề môi trường gay cấn trong các đơn vị phân chia

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

  • – Ở nước ta các sự cố môi trường xảy ra thường xuyên và có chiều hướng gia tăng, diễn biến rất phức tạp, đã và đang gây thiệt hại to lớn cho nền kinh tế và đe dọa đời sống của nhân dân. Nhận thức rõ hậu quả  nghiêm trọng của các sự cố môi trường, Đảng và Nhà nước ta đã hết sức quan tâm, chỉ đạo các cơ quan từ Trung ương đến địa phương ” Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

– Đề tài đã góp phần cho công tác phòng tránh, giảm nhẹ các sự cố môi trường ở một số vùng lãnh thổ. Song, do hạn chế về mục tiêu và nội dung nên phần lớn các kết quả có được còn thiếu tính hệ thống và tản mạn, không đồng bộ.

– Vì những lý do trên việc nghiên cứu xây dựng hệ thống bản đồ phục vụ xây dựng quy hoạch môi trường vùng ĐBSH tỷ lệ 1:250000 và cơ sỡ dữ liệu về quy hoạch môi trường phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở các giai đoạn khác nhau có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cấp bách.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook