Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường không khí vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010

quy hoạch môi trường không khí

I. GIỚI THIỆU

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường không khí vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010

 • – Đề tài:

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Hồng.

 • – Nội dung:
 •        Nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng, quy hoạch môi trường không khí trong khu vực. Trên cơ sở số liệu đo đạc chất lượng không khí và nước mưa.
 • – Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.
Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường không khí vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 - 2010
Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường không khí vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010

TÓM TẮT

 

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường không khí vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010

 

 • Để phục vụ đề tài ” Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSH” báo cáo chuyên đề bao gồm các nội dung sau:
 • – Nội dung nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng môi trường không khí trong khu vực trên cơ sở số liệu đo đạc chất lượng không khí và nước mưa.
 • – Tính toán lượng phát thải một số chất ô nhiễm cơ bản do các hoạt động kinh tế xã hội.
 • – Sử dụng phương pháp mô hình để xây dựng các bản đồ phân vùng chất lượng không khí khu vực ĐBSH.
 • – Đưa ra các giải pháp khắc phục và kiến nghị.
  • – Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý môi trường không khí vùng đồng bằng sông Hồng trên quan điểm phát triển lâu bền.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook