Effects of Hydraulic Retention Time and Temperature on the Performance of Anaerobic Baffled Reactor Treating Low-Strength Wastewater

Anaerobic Baffled Reactor

I. GIỚI THIỆU

 

Effects of Hydraulic Retention Time and Temperature on the Performance of Anaerobic Baffled Reactor Treating Low-Strength Wastewater ( Ảnh hưởng của thời gian lưu nước thuỷ lực và nhiệt độ đến hiệu suất của bể phản ứng kỵ khí có vách ngăn, xử lý với cường độ nước thải thấp )

Effects of Hydraulic Retention Time and Temperature on the Performance of Anaerobic Baffled Reactor Treating Low-Strength Wastewater
Effects of Hydraulic Retention Time and Temperature on the Performance of Anaerobic Baffled Reactor Treating Low-Strength Wastewater

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Ảnh hưởng của thời gian lưu nước thuỷ lực và nhiệt độ đến hiệu suất của bể phản ứng kỵ khí có vách ngăn, xử lý với cường độ nước thải thấp.

Sục khí cho xử lý bùn hoạt tính truyền thống tiêu thụ năng lượng (50% tổng số các yêu cầu điện cho các nhà máy xử lý nước thải)

Một số quan niệm sai lầm về xử lý yếm khí

  • Chủ yếu là phù hợp đối với nước thải có độ bền cao
  • Cần nhiệt độ 35°C hoặc cao hơn

Đối với ứng dụng thành công của xử lý yếm khí, tốt chất lượng nước thải tại HRT ngắn nên được đảm bảo ngay cả ở nhiệt độ môi trường xung quanh

 

Mục đích

Đánh giá hiệu quả của HRT và ôn đới về việc thực hiện xử lý nước thải ABR ở cường độ thấp.

Kết luận

VFA được loại bỏ bởi ABR ở 25°C HRT = 3h và OLR là 2 kg COD / m3-d

Xử lý yếm khí nước thải cường độ thấp ở mức thấp ở nhiệt độ là có thể với một HRT lâu hơn.

 

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook