Development of Anaerobic Membrane Bioreactor (AnMBR) for Municipal Wastewater Treatment

Anaerobic Membrane Bioreactor

I. GIỚI THIỆU

Development of Anaerobic Membrane Bioreactor (AnMBR) for Municipal Wastewater Treatment ( Phát triển công nghệ lọc màng kỵ khí (AnMBR) cho xử lý nước thải thành phố )

Development of Anaerobic Membrane Bioreactor (AnMBR) for Municipal Wastewater Treatment
Development of Anaerobic Membrane Bioreactor (AnMBR) for Municipal Wastewater Treatment

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Phát triển công nghệ lọc màng kỵ khí (AnMBR) cho xử lý nước thải thành phố.

Bằng cách kết hợp màng để phân hủy nó là Có thể chạy phân hủy kỵ khí ở mức tương đối SRT dài hơn và HRT ngắn hơn, giúp giảm thiểu
rửa trôi các vi khuẩn kỵ khí phát triển chậm. Các AnMBR quy mô thí điểm được xây dựng và vận hành với phương pháp thí điểm thương mại khoảng 18 tháng với sàng lọc và mật rỉ thêm nước thải đô thị.
Nghiên cứu này đã chứng minh rằng nó là khả thi ứng dụng MBR cho nước thải đô thị xử lý ở nhiệt độ môi trường xung quanh. trong
8,5 giờ HRT và 80-100 ngày SRT điều kiện, màng bền vững TMP là <30 kPa ở thông lượng của 17 LMH và BOD trung bình của 14 mg / L đã đạt được.

Làm sạch màng cần sau 3 tháng hoạt động cho mật đường liều hoạt động tại 17lmh
Các cơ hội năng lượng thấp mới đối với nước thải xử lý tồn tại và AnMBR sẽ đóng vai một vai trò trung tâm trong dòng WWTP thay thế trong tương lai.

Nghiên cứu này đã chứng minh rằng nó là khả thi ứng dụng MBR cho nước thải đô thị xử lý ở nhiệt độ môi trường xung quanh. trong
8,5 giờ HRT và 80-100 ngày SRT điều kiện.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook