Quy Hoạch Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Thái Nguyên Đến Năm 2020

I. Quy Hoạch Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Thái Nguyên Đến Năm 2020

Tài liệu Quy Hoạch Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Thái Nguyên Đến Năm 2020 nhằm cung cấp các kiến thức về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hôi và môi trường tỉnh Thái nguyên, các tác động môi trường trên địa bàn tỉnh thái nguyên hiện tại và dự báo sơ bộ, hoạt động bảo vệ môi trường ở thái nguyên, kết quả và các vấn đề môi trường cần ưu tiên giải quyết, phân vùng môi trường và quy hoạch bảo vệ môi trường đối với các vùng môi trường.

Quy Hoạch Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Thái Nguyên Đến Năm 2020
Quy Hoạch Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Thái Nguyên Đến Năm 2020

II.MỤC LỤC

Chương 1: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN

1.1 Điều kiện tự nhiên Quy Hoạch Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Thái Nguyên Đến Năm 2020

1.2 Hiện trạng kinh tế – xã hội

1.3 Quy hoạch phát triển KT – XH đến năm 2020

1.3.1 Quan điểm phát triển

1.3.2 Các mục tiêu phát triển

1.4 Các vấn đề môi trường trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh thái nguyên

1.4.1 Các yếu tố môi trường tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển KT – XH của tỉnh Thái Nguyên

1.4.2 Khả năng ảnh hưởng do phát triển KT – XH ở tỉnh Thái Nguyên đến môi trường

1.5 Hiện trạng chất lượng môi trường tỉnh thái nguyên

1.5.1 Chất lượng nước sông, hồ

1.5.2 Chất lượng nước ngầm

1.5.3 Mức độ ô nhiễm của nước thải

1.5.4 Hiện trạng chất lượng không khí và tiếng ồn

1.5.5 Hiện trạng ô nhiễm đất

1.5.6 Chất thải rắn Quy Hoạch Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Thái Nguyên Đến Năm 2020

Chương 2: CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN TẠI VÀ DỰ BÁO SƠ BỘ

2.1 Các tác động môi trường đang diễn ra trên địa bàn thái nguyên

2.1.1 Phân loại các tác động môi trường

2.1.2 Các tác động ngoại sinh

2.1.3 Các tác động đến môi trường do yếu tố nội sinh

2.2 Các áp lực do phát triển KT – XH và dự báo các tác động môi trường đến năm 2020

2.2.1 Dự báo gia tăng chất thải do quy hoạch phát triển công nghiệp

2.2.2 Dự báo gai tăng chất thải do quy hoạch phát triển đô thị và gia tăng dân số

2.2.3 Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

Chương 3: HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở THÁI NGUYÊN, KẾT QUẢ VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CẦN ƯU TIÊN GIẢI QUYẾT

3.1 Đánh giá các biện pháp. giải pháp về quản lý và kỹ thuật đã được thực hiện trong bảo vệ môi trường ở thái nguyên

3.1.1 Đánh giá về các biện pháp chỉ đạo công tác BVMT – PTBV

3.1.2 Đánh giá  về các biện pháp, giải pháp về quản lý môi trường

3.1.3 Đánh giá các biện pháp về kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm

3.2 Các vấn đề tài nguyên và môi trường cần được ưu tiên giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

3.2.1 Các vấn đề tài nguyên cần được ưu tiên giải quyết

3.2.2 Các vấn đề về môi trường cần được ưu tiên giải quyết

3.2.3 Xây dựng và triển khai ” Kế hoạch hành động kiểm soát ô nhiễm môi trường tỉnh thái nguyên

Chương 4: PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG VÀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC VÙNG MÔI TRƯỜNG

4.1 Cách tiếp cận về phân vùng môi trường tỉnh thái nguyên

4.1.1 Sơ đồ hệ thống phân vùng môi trường tỉnh thái nguyên

4.1.2 Hệ thống phân vùng môi trường tỉnh thái nguyên Quy Hoạch Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Thái Nguyên Đến Năm 2020

4.2 Chức năng môi trường và quy hoạch bảo vệ môi trường theo lưu vực sông cầu

4.3 Chức năng môi trường và quy hoạch bảo vệ môi trường theo lưu vực sông công

4.3.1 Quy hoach bảo vệ môi trường vùng gò đồi phổ yên

4.3.2 Quy hoạch bảo vệ môi trường vùng núi thấp Đông Bắc dãy Tam Đào

4.3.3 Quy hoạch bảo vệ môi trường vùng thượng nguồn sông công

4.3.4 Quy hoạch bảo vệ môi trường vùng trung du sông công

4.3.5 Quy hoạch bảo vệ môi trường vùng hồ Núi Cốc

4.3.6 Quy hoạch bảo vệ môi trường vùng đô thị sông công

Download

>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

1.5/5 - (17 bình chọn)

Bình luận với Facebook