Giáo Trình Ô Nhiễm Môi Trường Đất Và Biện Pháp Xử Lý – Lê Văn Khoa

I. Giáo Trình Ô Nhiễm Môi Trường Đất Và Biện Pháp Xử Lý

Giáo Trình Ô Nhiễm Môi Trường Đất Và Biện Pháp Xử Lý – Lê Văn Khoa có các nội dung sau: Đất và quá trình hình thành đất, Hệ sinh thái đất và quá trình hình thành hệ sinh thái đất, Các thành phần cơ bản của môi trường đất, Các vấn đề về môi trường đất, Hoá chất nguy hại và môi trường đất,…

Giáo Trình Ô Nhiễm Môi Trường Đất Và Biện Pháp Xử Lý - Lê Văn Khoa
Giáo Trình Ô Nhiễm Môi Trường Đất Và Biện Pháp Xử Lý – Lê Văn Khoa

II. MỤC LỤC

Lời nói đầu

Danh mục các chữ viết tắt

Chương 1. ĐẤT VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẤT

1.1. Khái niệm về đất

1.2. Quá trình hình thành đất

1.3. Vai trò và chức năng của đất

Tóm tắt chương 1

Câu hỏi

Chương 2. HỆ SINH THÁI ĐẤT VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH HỆ SINH THÁI ĐẤT

2.1. Khái niệm về Hệ sinh thái

2.2. Đất là một Hệ sinh thái

2.3. Sự hình thành Hệ sinh thái đất

2.4. Cấu trúc của Hệ sinh thái đất

Tóm tắt chương 2

Câu hỏi

Chương 3. CÁC THÀNH PHẨN cơ BẢN CỦA MỒI TRƯỜNG ĐẤT

3.1. Đất là một môi trường xốp

3.2. Thành phần thể rắn của đất

3.3. Thành phần thể lỏng của đất

3.4. Thành phần sinh học của đất

3.5.Thành phần khí của môi trường đất

Tóm tắt chương 3

Câu hỏi

Chương 4. CÁC VẤN ĐỂ VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT

4.1. Biến đổi khí hậu — Mối đe doạ đối vói tài nguyên đất

4.2. Các quá trình làm suy thoái môi trường đất

4.3. Ô nhiễm môi trường đất

4.4. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường đất

Tóm tắt chương 4

Câu hỏi

Chương 5. TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT

5.1. Sử dụng phân bón trong nông nghiệp

5.2. Tác động của phân bón đến môi trường

5.3. Tác động của hoá chất BVTV đến môi trường đất

Tóm tắt chương 5

Câu hỏi

Link download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

4.8/5 - (5 bình chọn)

Bình luận với Facebook