Giáo Trình Khoa Học Môi Trường Đại Cương – Lê Văn Thăng

I. Giới thiệu Giáo Trình Khoa Học Môi Trường Đại Cương

Giáo Trình Khoa Học Môi Trường Đại Cương – Lê Văn Thăng nhằm phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo Cử nhân Khoa học môi trường tại Đại học Huế, ngoài ra còn là tài liệu tham khảo cho nhiều đối tượng khác có chuyên môn gần với Khoa học môi trường

Giáo Trình Khoa Học Môi Trường Đại Cương - Lê Văn Thăng
Giáo Trình Khoa Học Môi Trường Đại Cương – Lê Văn Thăng

II. MỤC LỤC

Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1. Khái niệm môi trường

1.1.1. Định nghĩa môi trường.

1.1.2. Đối tượng và nhiệm vụ của Khoa học môi trường.

1.2. Phân loại môi trường

1.3. Quan hệ giữa môi trường và phát triển

1.4. Các chức năng chủ yếu của môi trường

1.5. Những vấn đề môi trường thách thức hiện nay trên thế giới

1.5.1. Khí hậu toàn cầu biến đổi và tần suất thiên tai gia tăng

1.5.2. Sự suy giảm tầng ôzôn.

1.5.3. Hiệu ứng nhà kỉnh đang gia tăng

1.5.4. Tài nguyên bị suy thoái

1.5.5. Ô nhiễm môi trường đang xảy ra ở quy mô rộng

1.5.6. Sự gia tăng dân số

1.5.7. Sự suy giảm tính đa dạng sinh học trên Trái đất

1.6. Khoa học – Công nghệ và Quản lý môi trường

Chương 2. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG

2.1. Thạch quyển

2.1.1. Sự hình thành và cẩu trúc của Trái đất

2.1.2. Sự hình thành đá và quả trình tạo khoáng tự nhiên

2.1.3. Sự hình thành đất và biển đổi của địa hình cảnh quan

2.1.4. Tai biến địa chất, xói mòn, trượt lở đất đá

2.2. Thủy quyển

2.2.1. Cẩu tạo hình thái của thủy quyển

2.2.2. Sự hình thành đại dương

2.2.3. Đới ven biển, cửa sông và thềm lục địa

2.2.4. Băng

2.3. Khí quyển

2.3.1. Sự hình thành và cẩu trúc khỉ quyển Trái đất

2.3.2. Thành phần của khí quyển

2.3.3. Ozon khí quyển và chất CFC

2.3.4. Chế độ nhiệt, bức xạ và hoàn lưu khỉ quyển

2.3.5. Hiệu ứng nhà kính

2.3.6. Biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu

2.4. Sinh quyển

2.4.1. Sinh quyển và sinh khối

2.4.2. Hệ sinh thái

2.4.3. Các chu trình sinh địa hóa

2.4.4. Quang hợp và hô hấp

Chương 3 . CÁC NGUYÊN LÝ SINH THÁI HỌC ỨNG DỤNG TRONG KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

3.1. Sự sống và sự tiến hóa của sinh vật

3.2. Cấu trúc sự sống trên Trái đất

3.3. Cơ chế hoạt động của hệ sinh thái

3.4. Dòng năng lượng và năng suất sinh học của hệ sinh thái

3.4.1. Dòng năng lượng

3.4.2. Năng suất sinh học của hệ sinh thái

3.5. Chu trình tuần hoàn sinh địa hóa

3.6. Sự tăng trưởng và tự điều chỉnh của sinh vật

3.7. Tương tác giữa các quần thể sinh vật

3.8. Sự phát hiển và tiến hóa của hệ sinh thái
3.9. Tác động của con người lên hệ sinh thái

Chương 4 . TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

4.1. Đặc điểm chung và phân loại tài nguyên

4.1.1. Khái niệm về tài nguyên

4.1.2. Khái niệm về tài nguyên thiên nhiên

4.1.3. Con người với tài nguyên và môi trường

4.2.  Tài nguyên đất

4.3. Tài nguyên rừng

4.3.1. Khái niệm

4.3.2. Tầm quan trọng của rừng đổi với môi trường

4.3.2. Hiện trạng tài nguyên rừng

4.4. Tài nguyên nước

4.4.1. Khái niệm và tầm quan trọng của nước

4.4.2. Đặc điểm các nguồn nước

4.4.3. Các vấn đề về MT nước hiện nay

4.5. Tài nguyên khoáng sản

4.5.1. Khái niệm Giáo Trình Khoa Học Môi Trường Đại Cương

4.5.2. Các đặc trưng của khoảng sản

4.5.3. Tác động của việc khai thác mỏ và chế biến quặng đến môi trường

4.5.4. Quản lý tài nguyên khoáng sản

4.6. Tài nguyên biển

4.6.1. Đặc điểm biển

4.6.2. Khai thác và sử dụng tài nguyên biển

4.7. Tài nguyên khí hậu

4.7.1. Khái niệm về khí hậu

4.7.2. Tài nguyên khí hậu

4.7.3. Sử dụng tài nguyên khí hậu

Chương 5. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

5.1. Ô nhiễm nước

5.1.1. Khải niệm chung về ô nhiễm nước

5.1.2. Ô nhiễm nước mặt

5.1.3.Ô nhiễm và suy thoải nước ngầm

5.1.4. Ô nhiễm biển

5.2. Ô nhiễm không khí

5.2.1. Các nguồn gây ô nhiễm không khỉ

5.2.2. Các tác nhân gây ô nhiễm không khỉ và sự tác động của chủng

5.2.3.Sự lan truyền chất ô nhiễm trong khỉ quyển

5.3. Ô nhiễm môi trường đất Giáo Trình Khoa Học Môi Trường Đại Cương

5.3.1. Hệ sinh thái đất

5.3.2. Ô nhiễm môi trường đất

Chương 6. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

6.1. Những khái niệm cơ bản về quản lý môi trường

6.1.1. Các mục tiêu chủ yếu

6.1.2. Các nguyên tắc chủ yếu

6.1.3. Nội dung công tác quản lỷ Nhà nước về MT của nước ta

6.1.4. Tổ chức công tác quản lý môi trường

6.1.5. Các công cụ quản lỷ môi trường

6.2. Cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường

6.2.1. Cơ sở triết học của quản lý môi trường

6.2.2. Cơ sở khoa học – kỹ thuật – công nghệ của quản lý môi trường

6.2.3. Cơ sở kinh tể của quản lỷ môi trường

6.2.4. Cơ sở luật pháp của quản lỷ môi trường

6.3. Các công cụ quản lý môi trường

6.3.1. Khái niệm chung về công cụ quản lý môi trường

6.3.2. Các công cụ kinh tế trong quản lỷ môi trường

Chương 7. CÁC VẤN ĐỀ NỀN TẢNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

7.1. Vấn đề dân số

7.1.1. Tổng quan lịch sử

7.1.2. Đặc điểm của sự phát triển dân sổ thế giới

7.1.3. Phân bố và di chuyển dân cư

7.1.4. Các vẩn đề môi trường của sự gia tăng dân sổ thế giới

7.1.5. Dân số Việt Nam

7.2. Vấn đề lương thực và thực phẩm của loài người

7.2.1. Những lương thực và thực phẩm chủ yểu

7.2.2. Sản xuất lương thực và dinh dưỡng thế giới

7.2.3. Tiềm năng lương thực và thực phẩm của thể giới

7.3. Vấn đề năng lượng Giáo Trình Khoa Học Môi Trường Đại Cương

7.3.1. Khái niệm

7.3.2. Tổng quan lịch sử năng lượng

7.3.3. Tiêu thụ năng lượng trên thế giới

7.3.4. Các dạng năng lượng và sự biển đổi

7.3.5. Các giải pháp về năng lượng của loài người

7.4. Phát triển bền vững Giáo Trình Khoa Học Môi Trường Đại Cương

7.4.1. Yêu cầu của phát triển bền vững

7.4.2.Các mô hình phát triển bền vững

7.4.3. Định lượng hóa sự phát triển bền vững

7.4.4. Các nguyên tắc xây dựng xã hội phát triển bền vững

Link download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (6 bình chọn)

Bình luận với Facebook