Quản Lý Chất Lượng Môi Trường – Nguyễn Thị Vân Hà

I. Giới thiệu Giáo trình Quản Lý Chất Lượng Môi Trường

Giáo trình Quản Lý Chất Lượng Môi Trường – Nguyễn Thị Vân Hà gồm 9 chương : chương 1- 2: giới thiệu các khái niệm về quản lý môi trường và quản lý chất lượng môi trường, các công cụ quản lý môi trường hướng đến phát triển bền vững, chương 3- 8 giới thiệu các nội dung chính của công tác quản lý chất lượng môi trường

Quản Lý Chất Lượng Môi Trường - Nguyễn Thị Vân Hà
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường – Nguyễn Thị Vân Hà

II.MỤC LỤC

Chương 1: MỞ ĐẦU

1.1 Mối quan hệ giữa phát triển và môi trường

1.2 Các khái niệm về quản lý chất lượng môi trường

1.3 Tầm quan trọng của quản lý chất lượng môi trường

1.4 Các mục tiêu cảu quản lý chất lượng môi trường

1.5 Nội dụng quản lý chất lượng môi trường

1.6 Các xu hướng quản lý chất lượng môi trường ở Việt Nam

Chương 2: CÔNG CỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

2.1 Các tiêu chuẩn lựa chọn công cụ quản lý môi trường

2.2 Công cụ chỉ huy và kiểm soát

2.3 Các công cụ kinh tế trong quản lý chất lượng môi trường

2.4 Giáo dục về môi trường

2.5 Phương cách quản lý tổng hợp

2.6 Giới thiệu về hệ thống quản lý môi trường

2.7 Đánh gái chu trình sản phẩm

Chương 3: CÁC CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

3.1 Giới thiệu về chỉ số môi trường

3.2 Chỉ số chất lượng môi trường không khí

3.3 Chỉ số chất lượng môi trường nước

3.4 Chỉ số sinh học

3.5 Chỉ số chất lượng đất

3.6 Đánh gái phát triển bền vững qua các chỉ số kinh tế xã họi

3.7 Phuc lục

Chương 4: THIẾT LẬP TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

4.1 Khái niệm về ô nhiễm môi trường và tiêu chuẩn môi trường

4.2 Tiêu chuẩn tiếng ồn

4.3 Tiêu chuẩn chất phóng xạ

4.4 Tiêu chuẩn chất lượng không khí

4.5 Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt

Chương 5: LỰA CHỌN ĐÁNH ĐỔI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

5.1 Phương thức lựa chọn đánh đổi các thứ tự ưu tiên

5.2 Xác định các ưu tiên trog quản lý môi trường

5.3 Các mục tiêu phát triển của thiên niên kỳ

5.4 Xung đột môi trường và quản lý xung đột môi trường

Chương 6: ĐÁNH GÁI MÔI TRƯỜNG  – CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

6.1 Giới thiệu chung

6.2 ĐTM dự án đầu tư

6.3 Các phương pháp ĐTM

6.4 Tình hình thực hiện ĐTM ở Việt Nam

6.5 Yêu cầu đánh giá ĐTM của một số tổ chức

6.6 Đánh giá môi trường chiến lược

6.7 Đánh giá rủi ro môi trường

6.8 giới thiệu chính sách đảm bảo an toàn môi trường xã hội của ngân hàng thế giới

Chương 7: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

7.1 Tổng quan về quan trắc moi trường

7.2 Các hệ thống QTCLMT quốc tế

7.3 Nguyên tắc thiết lập và thực hiện chương trình QTMT

7.4 Một số ví dụ xây dựng chương trình quan trắc chất lượng môi trường

7.5 Hệ thống quan trắc và phân tích môi trường ở Việt Nam

7.6 Hệ thống QTMT ở thành phố Hồ Chí Minh

Chương 8: HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

8.1 Phân tích hệ thống quản lý môi trường

8.2 Hệ thống quản lý môi trường

8.3 Một số mô hình về HTQLMT trên thế giới

8.4 Cơ quan bảo vệ môi trường của Việt Nam

8.5 Các tổ chức quốc tế liên quan đến môi trường

Chương 9: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CHO CLQLMT Ở VIỆT NAM 2001 – 2010

9.1 Các công ước quốc tế về môi trường

9.2 Chiến lược quản lý môi trường ở Việt Nam

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook