Nitric oxide reduction and carbon monoxide oxidation over carbon-supported copper-chromium catalysts

Nitric oxide reduction

I. GIỚI THIỆU

Nitric oxide reduction and carbon monoxide oxidation over carbon-supported copper-chromium catalysts ( Giảm thiểu Nitơ oxit và carbon monoxide bằng oxy hóa xúc tác đồng – crom hỗ trợ với cacbon)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Nitric oxide reduction and carbon monoxide oxidation over carbon-supported copper-chromium catalysts
Nitric oxide reduction and carbon monoxide oxidation over carbon-supported copper-chromium catalysts

TÓM TẮT

Giảm thiểu Nitơ oxit và carbon monoxide bằng oxy hóa xúc tác đồng – crom hỗ trợ với cacbon.
Carbon hỗ trợ xúc tác đồng crom được chứng minh là biện pháp rất tích cực cho việc giảm Nitơ oxit và carbon monoxide và các oxldatlon carbon monoxide với oxy copper- hỗn hợp chrommm oxit giai đoạn hoạt động có tốt cho việc loại bỏ snnultaneous oxit nltnc và carbon monoxide từ khí thải. Các mfluence nhiều vanables chất xúc tác đã được mvestlgated Các actlvlty mỗi khối lượng của chất xúc tác mcreases mth mcreasmg tải, trong khi actlvlty mtnnslc cho thấy một tối đa trên C / M = 100-50.
Một chất xúc tác optnnum giảm mtnc oxit và carbon monoxide oxldatlon có tỷ lệ đồng / chrommm 2 / l rõ ràng năng lượng actlvatlon đối với carbon monoxide oxldatlon trên carbon hỗ trợ đồng chrommm catalysta 18 77 kJ / mol, suggestmg rằng Cu-0 vỡ trong 1s quá trình tỷ lệ-hnntmg Việc giảm oxit mtnc diễn ra tại tempera- cao Vì tất cả các cấu chất xúc tác có một selectlvlty thấp cho hình mtrogen phân tử ở nhiệt độ thấp hơn,
các dlssoclatlon oxit nltnc 18 có thể đánh giá determnnng, kết quả là m một chất xúc tác giảm nhẹ hệ thống Trong quá carbon monoxide 1s phản ứng phù hợp đặt hàng m nltnc oxit và zero-trật tự m carbon monoxide ẩm mhlblts các reactlon hấp phụ competltlve hồi phục, trong khi carbon dioxide không oxy hoàn toàn mhlb1t.e giảm oxit mtnc do hơn rapld reoxl- datlon của các trang web xúc tác so với oxit mtnc Do đó, việc giảm mtnc oxit diễn ra chỉ khi tất cả oxy đã được chuyển đổi, và do đó, 1s sh & ed với nhiệt độ cao là một thể
Kết quả là, việc sản xuất của 1s oxit mtrous giảm Nltnc oxit và oxy phân tử phản ứng pref- erentlally MTH carbon monoxide, vì vậy, đang dư thừa thành phần oxldlzmg, gaslficatlon của cacbon hỗ trợ xảy ra ở nhiệt độ cao hơn sau khi carbon monoxide đã được tiêu thụ hoàn toàn.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook