Kỷ yếu: Hội nghị – Tập huấn Về giáo dục bảo vệ môi trường

Kỷ yếu: Hội nghị – Tập huấn Về giáo dục bảo vệ môi trường – Tập huấn Về giáo dục bảo vệ môi trường

Kỷ yếu: Hội nghị – Tập huấn Về giáo dục bảo vệ môi trường (Huế – 2001) có 160 trang.

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Kỷ yếu: Hội nghị - Tập huấn Về giáo dục bảo vệ môi trường
Kỷ yếu: Hội nghị – Tập huấn Về giáo dục bảo vệ môi trường

NỘI DUNG CHÍNH

Các bài phát biểu:

 1. 1 Lời nói đầuBài phát biểu của Thứ trưỏng Trần Văn Nhung Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 của Thủ tướng Chinh phủ về việc phê duyệt đề an “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”.
 2. PHẦN I. CÁC BÁO CÁO CHÍNH CỦA HỘI NGHỊ
  1. Cục Môi trường. Luật pháp và chính sách bảo vệ môi trường ở Việt Nam
  2. Lê Văn Khoa. Đại học Quốc gia Hà NộL Một số vấn để bức xúc về khoa học môi trường
  3. Cục Môi trường. Môi trường và phát triển bền vững Bùi Cách Tuyến. Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Môi trường và phát triển
  4. Lâm Minh Triết. Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Minh Nam, Mai Tuấn Anh. Kỹ thuật môi trường phục vụ cho phát triển bền vững.
  5. Thẫn Đức Hiền. Vụ Khoa học Công nghệ Bộ GD&ĐT. “ Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dẩn”.
  PHẨN II. MỘT SỐ THAM LUẬN VÀ BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ
  1. Viện Khoa học Giáo dục. Giáo dục bảo vệ môi trường ở mẫu giằo và phổ thông những vấn đề đang đặt ra.
  2. Chế Đình Lý. Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Một số kiến nghị nhằm tăng cường giáo dục môi trường cho sinh viên ở Đại học Quốc gia TP Hổ Chí Minh.
  3. Ban Khoa học công nghệ ĐH Quốc gia Hà Nội. Đại học Quốc gia Hà Nội – Một trung tâm lớn về đào tạo và nghiên cứu môi trưởng.
  4. Lê Vần Thăng. ĐH Huế. Hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường ở Trung tâm tài nguyên môi trường và công nghệ sinh học Đại học Huế.
  5. Tôn Thất Sơn. Trường đại học Nông nghiệp 1 – Hà Nội. Công tác bảo vệ môi trưòng và hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường tại Trường đai học Nông nghiệp 1 – Hà Nộr.
  6. Trần Quý Hiển. 77 Lao động hướng nghiệp Bộ GD&ĐT. Công tác bảo vệ môi trường và hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo vạ môi trường.
  7. Nguyễn Văn Phước

   . Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia

  TP Hồ Chí Minh. Một số hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường tại Khoa Môi trường- Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hổ Chí Minh.

  1. Nguyễn Đỉnh Thắng. ĐH Nông Lâm ‘TP. HCM. Công tác bảo vệ môi trường và hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường tại Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM.
  2. Nguyễn Kim Hồng. Trường ĐH sư phạm TP. HCM. Công tác bảo vệ môi trường và hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường tại Trường ĐH Sư phạm TP. HCM.
  3. Nông Thanh Sơn. Trường ĐH Y khoa Thái Nguyên. Công tác bảo vệ môi trường và hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường tại Thái Nguyên.
  4. Vũ Thị Thanh Bình. Trường Cao dẳng sư phạm Thể dục Trung ương 1. Công tác bảo vệ môi trường và hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường tại Trường Cao đăng Sư phạm Thể dục Trung ương 1.
  1. Phạm Xuân Mẩn. Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Công tác bảo vệ môi trường và hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường tại Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội
  2. Nguyễn Văn Cảnh. Trường ĐH Ngoại thương. Công tác bảo vệ môi trường tại Trường ĐH Ngoại thương.
  3. Thân Đức Hiền, Lê Xuân Bình. Một số hoạt động về GD&ĐT nhằm đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào các nhà trường

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook