QCVN 03:2011/BLĐTBXH về ATLĐ đối với máy hàn điện và công việc hàn điện

I. GIỚI THIỆU

QCVN 03:2011/BLĐTBXH về ATLĐ đối với máy hàn điện và công việc hàn điện do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 20/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 7 năm 2011, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

QCVN 03:2011/BLĐTBXH về ATLĐ đối với máy hàn điện và công việc hàn điện
QCVN 03:2011/BLĐTBXH về ATLĐ đối với máy hàn điện và công việc hàn điện

II. MỤC LỤC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI MÁY HÀN ĐIỆN VÀ CÔNG VIỆC HÀN ĐIỆN

National technical regulation on safe work for electric welding & welding jobs

1. Quy định chung

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tượng áp dụng

2. Quy định về kỹ thuật

2.1. Quy định chung

2.2. Yêu cầu đối với quá trình công nghệ

2.3. Yêu cầu đối với gian sản xuất, bố trí thiết bị và tổ chức nơi làm việc

2.4. Yêu cầu về nguyên liệu, phôi, bảo quản và vận chuyển.

3. Quy định về quản lý an toàn lao động trong chế tạo, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng máy hàn điện

3.1. Quy định bảo đảm an toàn máy hàn trong chế tạo, nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường.

3.2. Quy định bảo đảm an toàn máy hàn xuất khẩu

3.3. Quy định bảo đảm an toàn máy hàn lưu thông trên thị trường

3.4. Quy định đảm bảo an toàn máy hàn trong quá trình sử dụng

4. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

5. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

6. Tổ chức thực hiện

3/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook