QCVN 04:2013/BCT về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép

I. GIỚI THIỆU

QCVN 04:2013/BCT về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép do Ban soạn thảo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 18/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2013.

QCVN 04:2013/BCT về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép
QCVN 04:2013/BCT về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép

II. MỤC LỤC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHAI CHỨA KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG BẰNG THÉP

National technical regulation on safety of steel cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Các tiêu chuẩn được viện dẫn

Chương 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

Điều 5. Quy định về vật liệu

Điều 6. Quy định về thiết kế

Điều 7. Quy định về chế tạo

Điều 8. Yêu cầu về thử nghiệm trong chế tạo

Điều 9. Quy trình nghiệm thu

Điều 10. Quy định về an toàn trong nạp LPG vào chai, lưu thông, tồn chứa, vận chuyển, lắp đặt và sử dụng chai chứa LPG

Điều 11. Quy định về kiểm định chai chứa LPG

Điều 12. Quy định về loại bỏ và sửa chữa chai chứa LPG

Chương 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

Điều 13. Quy định về chứng nhận hợp quy

Điều 14. Quy định và công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy (CR)

Điều 15. Quy định về kiểm tra chất lượng chai chứa LPG

Chương 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Chương 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Rate this post

Bình luận với Facebook