Kịch Bản Biến Đổi Khí Hậu, Nước Biển Dâng Cho Việt Nam 2011 – Bộ Tài Nguyên

I. Giới thiệu Kịch Bản Biến Đổi Khí Hậu, Nước Biển Dâng Cho Việt Nam 2011

Tài liệu Kịch Bản Biến Đổi Khí Hậu, Nước Biển Dâng Cho Việt Nam 2011 – Bộ Tài Nguyên để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, những hiểu biết về khí hậu trong tương lai thông qua các kịch bản biến đổi khí hậu là rất cần thiết.

Kịch Bản Biến Đổi Khí Hậu, Nước Biển Dâng Cho Việt Nam 2011 - Bộ Tài Nguyên
Kịch Bản Biến Đổi Khí Hậu, Nước Biển Dâng Cho Việt Nam 2011 – Bộ Tài Nguyên

II. MỤC LỤC

TÓM TẮT KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN

1. BIỂU HIỆN CỦA BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIÊN DÂNG

1.1.      Biểu hiện của biến đổi khí hậu, nước biển dâng trên thế giới

1.2.      Biểu hiện của biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam

2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KỊCH BẢN BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM

2.1.      Yêu cầu cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam

2.2.      Lựa chọn kịch bản phát thải khí nhà kính

2.3.      Lựa chọn phương pháp xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam

2.4.      Một số lưu ý về các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng và bản đồ nguy cơ ngập

3. KỊCH BẢN BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM

3.1.      Kịch bản biến đổi khí hậu đối với nhiệt độ

3.2.      Kịch bản biến đổi khí hậu đối với lượng mưa

3.3.      Kịch bản biến đổi khí hậu đối với khí áp và độ ẩm

3.4.      Kịch bản nước biển dâng cho Việt Nam

4. NGUY CƠ NGẬP THEO CÁC MỰC NƯỚC BIÊN DÂNG

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Link download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook