Đánh giá tác động môi trường ĐTM

Đánh giá tác động môi trường ĐTM
Đánh giá tác động môi trường ĐTM

1. Đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì?

Đánh giá tác động môi trường ĐTM quá trình đánh giá, phân tích, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội, và các công trình khác. Từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ môi trường.

Phát triển kinh tế – xã hội ở đây có loại mang tính vĩ mô của quốc gia, của một địa phương lớn, hoặc một ngành kinh tế văn hóa quan trọng (chính sách quốc gia, những chương trình quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch quốc gia dài hạn). Có loại mang tính vi mô như đề án quy hoạch phát triển, xây dựng công trình xây dựng cơ bản, sơ đồ sử dụng một dạng hoặc nhiều dạng tài nguyên thiên nhiên tại một địa phương nhỏ.Tuy nhiên, một hoạt động có ý nghĩa vi mô đối với cấp quốc gia, nhưng có thể có ý nghĩa vĩ mô đối với xí nghiệp. Hoạt động vi mô nhưng được tổ chức một cách phổ biến trên địa bàn rộng có khi lại mang ý nghĩa vĩ mô.

Tác động đến môi trường có thể lợi hoặc hại, tốt hoặc xấu, nhưng việc đánh giá tác động môi trường sẽ giúp những nhà ra quyết định chủ động lựa chọn những phương án khả thi và tối ưu về kinh tế và kỹ thuật trong bất cứ một kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội nào.

2. Đối tượng phải lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM

Đối tượng phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường ĐTM được quy định tại phụ lục II nghị định số 18/2015/NĐ-CP (Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường).

Phụ lục này bao gồm nhóm các dự án về xây dựng, nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, dự án về giao thông, dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt, dự án về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ, dự án về dầu khí, dự án về cơ khí, luyện kim, dự án về xử lý, tái chế chất thải, dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ, … và các dự án khác.

Trong quá trình làm báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tiến hành tham vấn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án;

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp đã đi vào hoạt động mà chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải tiến hành lập bổ sung ngay đề án bảo vệ môi trường chi tiết để tránh vi phạm pháp luật.

3. Các bước lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM
– Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn
– Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, KT – XH, môi trường.
– Thu mẫu nước, mẫu không khí, mẫu đất tại khu vực dự án và phân tích tại phòng thí nghiệm.
– Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.
– Đánh giá thực trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.
– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: chất thải rắn, khí thải, nước thải, tiếng ồn; các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thu thập, thống kê, phân tích, đánh giá nhanh.
– Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố con người, xã hội, tài nguyên, môi trường xung quanh khu vực thực hiện dự án.
– Đề xuất các phương án giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.
– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.
– Đề xuất phương án xử lý khí thải, nước thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

– Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ xã, phường nơi thực hiện dự án.

– Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

5/5 - (5 bình chọn)

Bình luận với Facebook