Khung thể chế phát triển bền vững của một số nước Đông Nam Á Và Bài học cho Việt Nam – Lưu Bách Dũng

I. GIỚI THIỆU

Tài liệu Khung Thể Chế Phát Triển Bền Vững Của Một Số Nước Đông Nam Á Và Bài Học Cho Việt Nam – Lưu Bách Dũng nội dung đi từ một số vấn đề lý luận về khung thế chế PTBV, đến việc tìm hiểu cấu trúc và hoạt động của khung thể chế PTBV, đến việc tìm hiểu cấu trúc và hoạt động của khung thể chế PTBV ở bốn quốc gia Đông Nam Á, nêu rõ các thành công và chưa thành công, tìm ra nguyên nhân từ đó rút ra bài học thiết thực cho Việt Nam.

Khung Thể Chế Phát Triển Bền Vững Của Một Số Nước Đông Nam Á Và Bài Học Cho Việt Nam - Lưu Bách Dũng
Khung Thể Chế PTBV Khung thể chế phát triển bền vững Của Một Số Nước Đông Nam Á Và Bài Học Cho Việt Nam – Lưu Bách Dũng

II. MỤC LỤC

Chương 1. Một số vấn để lý luận vế khung thể chế Phát triển bền vững

1.1.      Khung thể chế Phát triển bền vững quốc gia

1.2.      Những điều kiện để khung thể chế PTBV hoạt động hiệu quả

1.3.      Vị trí, vai trò của khung thể chế Phát triển bền vững cấp quốc gia

Chương 2. Cấu trúc và hoạt động của khung thể chế Phát triển bền vững một số nước Đông Nam Á

2.1.      Cấu trúc và hoạt động của khung thể chế PTBV Malaysia

2.2.      Cấu trúc và hoạt động của khung thể chế PTBV Indonesia

2.3.      Cấu trúc và hoạt động của khung thể chế PTBV Thái Lan

2.4.      Cấu trúc và hoạt động của khung thể chế PTBV Singapore

Chương 3. Những thành công và chưa thành công của các khung thể chế Phát triển bền vững, nguyên nhân, bài học cho Việt Nam

3.1. Những thành công và chưa thành công của các khung thể chế PTBV, nguyên nhân

3.2.      Bài học cho Việt Nam

Link download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook