Bài Giảng Các Chất Ô Nhiễm Trong Không Khí – Đất – Nước

I. Giới thiệu bài giảng Các Chất Ô Nhiễm Trong Không Khí, Đất, Nước

Bài giảng Các Chất Ô Nhiễm Trong Không Khí, Đất, Nước nhằm cung cấp các kiến thức về khái niệm, nguồn gốc gây ô nhiễm không khí,ảnh hưởng của không khí tới sức khỏe con người,sinh vật…các chất ô nhiễm trong đất và ảnh hưởng của chúng đến môi trường, sinh vật,các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường đất…các chất ô nhiễm dạng vô cơ và phóng xạ, độc học và các chất ô nhiễm nguồn nước, sự tác động của các hợp chất hữu cơ đến ô nhiễm nước.

Các Chất Ô Nhiễm Trong Không Khí, Đất, Nước
Các Chất Ô Nhiễm Trong Không Khí, Đất, Nước

II.MỤC LỤC

 1. Phần 1. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
 2. 1. Tổng quan về ô nhiễm không khí
 3. 1.1 Khái niệm ô nhiễm không khí
 4. 1.2 Nguồn gây ô nhiễm không khí
 5. 1.3 Các tác nhân gây ô nhiễm không khí
 6. 2. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe con người và sinh vật
 7. 2.1 Ảnh hưởng của ô nhiễm tới sức khỏe con người
 8. 2.2 Tác hại của ô nhiễm không khí lên thực bì, hệ sinh thái và các công trình xây dựng
 9. 3. Hiện trạng ô nhiễm không khí
 10. 3.1 Trên thế giới
 11. 3.2 Việt Nam
 12. 4. Giải pháp
 13. Phần 2: CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG ĐẤT
 14. Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
 15. 1. Các khái niệm
 16. 1.1 Khái niệm về đất
 17. 1.2 Khái niệm về ô nhiễm đất
 18. 1.3 Khái niệm chất gây ô nhiễm
 19. 2. Hiện trạng ô nhiễm đất
 20. 2.1 Trên thế giới
 21. 2.2 Tại Việt Nam
 22. 3. Nguồn gốc ô nhiễm đất
 23. 3.1 Nguồn gốc tự nhiên
 24. 3.2 Nguồn gốc nhân sinh
 25. 3.3 Theo các tác nhân gây ô nhiễm
 26. Chương 2: CÁC CHẤT Ô NHIỄM CHÍNH TRONG ĐẤT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐẾN MT, SINH VẬT
 27. 1. Nhóm kim loại nặng
 28. 2. Các chất khí
 29. 3. Nhóm phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật
 30. 4. Các chất từ dầu mỏ
 31. 5.Những ảnh hưởng do ô nhiễm đất từ các chất độc hóa học khác
 32. Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CẢI TẠO ĐẤT Ô NHIỄM 
 33. 1.Xử lý ô nhiễm đất tại chỗ
 34. 2. Xử lý đất bị ô nhiễm sau khi đã bóc khỏi vị trí
 35. Chương 4 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 36. Phần 3: CÁC CHẤT Ô NHIỄM DẠNG VÔ CƠ VÀ PHÓNG XẠ 
 37. Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM
 38. 1.Tài nguyên nước
 39. 2. Ô nhiễm nước
 40. 3. Ô nhiễm chất Vô cơ
 41. 4. Ô nhiễm chất phóng xạ
 42. Chương 2: THÔNG SỐ CƠ BẢN ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC 
 43. Chương 3: NGUỒN GÂY Ô NHIỄM NƯỚC DO CHẤT VÔ CƠ VÀ PHÓNG XẠ
 44. 1. Nguyên Nhân gây ô nhiễm nước
 45. 2. Dấu hiệu đặc trưng của nước bị ô nhiễm
 46. 3. Tình trạng chung
 47. 4.Nguồn gây ô nhiễm
 48. Chương 4: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT Ô NHIỄM NƯỚC DẠNG VÔ CƠ VÀ PHÓNG XẠ ĐẾN CON NGƯỜI VÀ SINH VẬT
 49. 1. Chất vô cơ
 50. 2. Chất phóng xạ
 51. Chương 5: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
 52. Phần 5: ĐỘC HỌC VÀ CÁC CHẤT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC 
 53. Phần 6: SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ ĐẾN Ô NHIỄM NƯỚC
 54. 1. Khái niệm ô nhiễm nước
 55. 2. Hiện trạng ô nhiễm nước do hợp chất hữu cơ
 56. 3. Các chất gây ô nhiễm nước
 57. 4. Ô nhiễm dầu mỏ
 58. 5. Giải pháp
 59. Download

 60. >>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình
5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook