Giáo trình Hóa Học Và Vi Sinh Vật Học Nước – Vũ Minh Đức

I. Giới thiệu Giáo trình Hóa học và Vi sinh Vật Học Nước

Giáo trình Hóa Học Và Vi Sinh Vật Học Nước (NXB Xây Dựng 2011) – Vũ Minh Đức, 243 Trang

Cuốn sách “‘Hóa hoc và vi sinh vât hoc nước” được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về các quá trình hoá học và vi sinh vật học xảy ra trong các công trình xử lý nước thiên nhiên và xử lý nước thải.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nướcmôi trường nước.

Giáo trình Hóa Học Và Vi Sinh Vật Học Nước
Giáo trình Hóa Học Và Vi Sinh Vật Học Nước – Vũ Minh Đức

II.MỤC LỤC

Lời nói đầu                                                                                                              3

PHẦN I – HÓA HỌC NƯỚC
Chương 1: NƯỚC VÀ DUNG DỊCH                                                                             5

1.1.   Nước                                                                                                             5

1.2.   Dung dịch                                                                                                    1 9

Chương 2: ĐỘNG HOÁ HỌC VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC                                         17

2.1. Khái niệm về động hoá học                                                                           Ị 7

2.2.    Các yếu tố ảnh hưởng đến vân tốc phản ứng hoá học                                    17

2.3. Phản ứng một chiều và phản úng thuận nghịch                                              20

2.4.    Thuyết điện ly – Dung địch điện ly                                                             22

2.5.    Định luật phân bố                                                                                       25

2.6.    Hoạt độ của các ion trong dung dịch                                                           27

Chương 3: SỰ CÂN BẰNG ION CỦA NƯỚC                                                             29

3.1. Sự điện ly cùa nước                                                                                       29

3.2.    Dung dịch đêm                                                                                           31

3.3.    Sự thuỷ phân của muối                                                                               32

Chương 4: DƯNG DỊCH KEO                                                                                    36

4.1. Đại cương về dung dịch keo                                                                           36

4.2. Cấu tạo hạt keo                              ‘                                                                37

4.3.    Tính chất của hệ keo                                                                                   38

4.4.    Keo ưa lỏng và keo kỵ lỏng                                                                        41

4.5.    Sự hấp phụ                                                                                                 42

4.6.    Các hệ phân tán trong môi trường phân tán lỏng                                         45

Chương 5: CÁC QUÁ TRÌNH ÔXI HOÁ KHỬ                                                            48

5.1,    Phản ứng ôxi hoá khử                                                                                 48

5.2.    Thế điện cực                                                                                               49

Chương 6: THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT NƯỚC THIÊN NHIÊN                          52

6.1.    Nguổn nước và phân loại nguồn nước                                                         52

6.2.    Thành phần và tính chất của nước thiên nhiên                                            53

6.3. Yêu cầu đối với chất lượng nước                                                                    68

Chương 7: KEO TỤ CẶN TRONG NƯỚC THIÊN NHIÊN                                         70

7.1. Quá trình keo tụ                                                                                             70

7.2. Các phương pháp keo tụ                                                                                 70

7.3. Động học của quá trình keo tụ                                                                       76

7.4. Tăng cường quá trình keo tụ                                                                           81

Chương 8: QUÁ TRÌNH KHỬ SẮT VÀ MANG AN                                                   84

8.1.    Quá trình khử sắt                                                                                        84

8.2.    Quá trình khừ Mangan                                                                                91

Chương 9: QUÁ TRÌNH KHỬ TRÙNG                                                                      94

9.1. Khái niộm                                                                                                      94

9.2.    Quá trình khử trùng bằng clo                                                                       94

9*3. Quá trình khử trùng bằng ôzôn                                                                    101

9.4* Quá trình khử trùng bằng ion bạc                                                                 103

Chương 10: QUÁ TRÌNH XỬ LÝ ỔN ĐỊNH NƯỚC                 • .                               104

10.1.    Độ ổn định của nước                                                                                104

10.2.    Xử lý nước ngãn ngừa sự láng đọng                                                          105

11.3. Xử lý nước ngãn ngừa sự xâm thực                                                             111

10.4.   Phương pháp chống ăn mòn và đống cặn bên trong đường ôhg dẫn nước 116

Chương 11: QUÁ TRÌNH LÀM MỀM NƯỚC                                                              119

11.1. Khái niệm chung                                                                                          119

11.2.    Quá trình làm mểm nước bằng phương pháp hoá học                               119

11.3. Quá trình làm mềm nước bằng phương pháp nhiệt                                      123

11.4.    Quá trình làm mềm nước bằng phương pháp trao đổi ion                         124

Chương 12: CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ KHÁC                                                           128

12.1.    Quá trình khử amôni                                                                                 128

12.2. Quá trình khử arsen                                                                                     131

12.3. Quá trình khử íiuor và ĩiuorua hoá nước                                                      134

12.4. Quá trình khử các chất khí                                                                           137

12.5. Quá trình khử silic                                                                                       139

12.6. Quá trình làm ĩlgọt nước                                                                               140

12.7.   Khử các chất phóng xạ                                                                               141

12.8.   Khử mùi và vị của nước                                                                             142

Chương 13: THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC THẢI                              143

13.1. Nguồn gốc và phân loại nước thải                                                                143

13.2. Thành phần và tính chất của nước thải                                                         143

13.3. Các tiêu chuẩn xả nước ra nguồn tiếp nhận                                                  150

Chương 14; CÁC QUÁ TRÌNH LÀM SẠCH NƯỚC THẢI                                        153

14.1. Khái niệm                                                                                                  153

14.2.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp keo tụ                                153

14.3.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp trung hoà                           154

14.4.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp ôxi hoá                              157

14.5.    Phương pháp ôxi hoá điện hoá và phương pháp ổxi hoá quang hoá        158

14.6.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp hấp phụ                             160

14.7.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp chiết suất                           165

14.8.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp chưng cất                           166

14.9.    Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp tuyển nổi                           166

PHẦN II – VI SINH VẬT HỌC NƯỚC
Chương I. MỞ ĐẦU                                                                                                168

1.1.    Đối tượng và nhiệm vụ của vi sinh vât học                                               168

1.2.    Phân loại vi sinh vật                                                                                  169

Chương 2: HÌNH THÁI – CẤU TẠO – SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT ‘                   170

2.1.    Vi khuẩn                                                                                                  170

2.2.    Nấm men                                                                                                  177

2.3.    Nấm mốc                                                                                                  179

2.4.    Tảo                                                                                                           179

2.5.    Nguyên sinh động vật                                                                               182

2.6.    Ricketxi và Mycoplasma                                                                          183

2.7.    Vi rút                                                                                                        184

Chương 3: CÁC QUÁ TRÌNH SINH LÝ CỦA VI SINH VẬT                                   185

3.1.    Quá trình dinh dưỡng                                                                               185

3.2.    Quá trình hô hấp                                                                                      189

3.3.    Quá trình sinh trưởng và phát triển                                                           191

3.4.    Các yếu tớ bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của vi sinh vật                195

Chương 4: SỰ CHUYỂN HOÁ CÁC CHẤT TRONG THIÊN NHIÊN

NHỜ VI SINH VẬT                                                                              200

4.1.    Sự phân bố vi sinh vật trong thiên nhiên                                                  200

4.2.    Sự chuyển hoá các chất trong thiên nhiên                                                 202

Chương 5: SỰ NHIỄM BẨN NGUỒN NƯỚC VÀ QUÁ TRÌNH TỰ LÀM SẠCH

CỦA NGUỒN NƯỚC                                                                            214

5.1.    Sự nhiễm bẩn nguồn nước mặt                                                                   214

5.2.    Quá trình tự làm sạch của nguồn nước mặt                                                 215

5.3.    Phân loại nguồn nước theo mức độ nhiễm bẩn                                           218

Chướng 6: QUÁ TRÌNH VI SINH VẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH

CẤP NƯỚC                                                                                           220

6.1,    Quá trình vi sinh vật trong các công trình xử lý nước cấp                           220

6.2.    Các hiện tượng do sinh vật phát triển ưong hệ thống cấp nước                   221

Chương 7: QUÁ TRÌNH VI SINH VẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH

XỬ LÝ NƯỚC TIIẢI                                                                             224

7.1.    Quá trình xử lý nuớc thải bằng phương pháp sinh học                               224

7.2.    Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện hỉếu khí        225

7.3.    Xử lý nưóc thải bằng phương pháp sinh học ưong điều kiện kỵ khí           226

7.4.    Các công ưinh xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

trong điều kiện hiếu khí                                                                                 229

7.5.    Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

trong điểu kiện kỵ khí                                                                                   235

Tài liệu tham khảo                                                                                                    238

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook