Aerobic Granular Sludge Sequencing Batch Reactor (GSBR) for Domestic Wastewater Treatment at Low Organic Loading Rates (OLRs)

GSBR

I. GIỚI THIỆU

 

Aerobic Granular Sludge Sequencing Batch Reactor (GSBR) for Domestic Wastewater Treatment at Low Organic Loading Rates (OLRs) ( Bể phản ứng bùn hạt hiếu khí hoạt động theo mẻ (GSBR) cho xử lý nước thải đô thị ở tỷ lệ tải trọng hữu cơ thấp (OLRs))

Aerobic Granular Sludge Sequencing Batch Reactor (GSBR) for Domestic Wastewater Treatment at Low Organic Loading Rates (OLRs)
Aerobic Granular Sludge Sequencing Batch Reactor (GSBR) for Domestic Wastewater Treatment at Low Organic Loading Rates (OLRs)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Bể phản ứng bùn hạt hiếu khí hoạt động theo mẻ (GSBR) cho xử lý nước thải đô thị ở tỷ lệ tải trọng hữu cơ thấp (OLRs)
Trong số các công nghệ mới được phát triển cho xử lý nước thải sinh học, các lò phản ứng sử dụng sinh khối ở dạng hạt hiếu khí được vẽ
hầu hết sự chú ý. Để cho quá trình hình thành hạt xảy ra, một số điều kiện phải được đáp ứng. Trong số này, tỷ lệ chất hữu cơ (OLR) là một trong các thông số hoạt động quan trọng.

Theo Liu et al. (2005), hạt hiếu khí có thể được hình thành trong một phạm vi rộng của OLR (2,5-15 kg COD · m3 OLR như là 1 và 2 kg COD · m3 thì không xảy ra. Hơn nữa, Tay et al. (2004) báo cáo rằng ở mức tương đối thấp, Quá trình tạo hạt hiếu khí
Với những nhận xét này, mục tiêu của nghiên cứu này là để đánh giá ảnh hưởng của OLR thấp trong việc thực hiện một bể phản ứng bùn hạt hiếu khí hoạt động theo mẻ (GSBR) và hình thái của hạt đặc điểm. Hai chiến lược hoạt động đã được thành lập (Bảng 1). Trong
Chiến lược I, nước thải sinh hoạt được sử dụng; trong Chiến lược II, natri axetat là thêm vào nước thải thô để tăng OLR

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook