Nitrification performance evaluation and quantification of dominant nitrifying bacterial communities at two full- scale domestic wastewater treatment plants in KwaZulu-Natal, South Africa

Nitrification performance

I. GIỚI THIỆU

Nitrification performance evaluation and quantification of dominant nitrifying bacterial communities at two full- scale domestic wastewater treatment plants in KwaZulu-Natal, South Africa ( Đánh giá hiệu quả quá trình nitrat hóa và định lượng của các cộng đồng vi khuẩn nitrat chi phối tại hai nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt quy mô full- tại KwaZulu-Natal, Nam Phi. )

Nitrification performance evaluation and quantification of dominant nitrifying bacterial communities at two full- scale domestic wastewater treatment plants in KwaZulu-Natal, South Africa
Nitrification performance evaluation and quantification of dominant nitrifying bacterial communities at two full- scale domestic wastewater treatment plants in KwaZulu-Natal, South Africa

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Đánh giá hiệu quả quá trình nitrat hóa và định lượng của các cộng đồng vi khuẩn nitrat chi phối tại hai nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt quy mô full- tại KwaZulu-Natal, Nam Phi.

Sự phân bố và ưu thế của các loài nitrifiers khác nhau phụ thuộc vào các loại nhà máy xử lý nước thải (HTXLNT) và điều kiện hoạt động của nó (Dutczak et al, 2008;.. Mulkerrins et al, 2004). Một vài cải tiến quy trình đã được thực hiện cho các nhà máy BNR để tăng hiệu quả của các chất loại bỏ dinh dưỡng của họ (Seviour và Nielsen, năm 2010). Giám sát sự thay đổi trong những quần thể vi khuẩn có quy mô đầy đủ đòi hỏi kỹ thuật phân tử chuyên ngành. AOB và NOB đã được xác định bằng cách sử dụng một số phương pháp, bao gồm cả Fish và CALM (Ward và Bouskill, 2011).

việc xác định các vi khuẩn nitrat từ bùn hoạt tính đã được sử dụng thường xuyên dựa vào xác định 16S rRNA , để xác định
sự đa dạng cá thể (Daims và Wagner 2010). Trong nghiên cứu này, FISH và CALM đã được sử dụng để nghiên cứu sự phân bố của AOB và NOB và tương ứng với hiệu quả quá trình nitrat hóa của hai nhà máy BNR toàn diện với cấu hình khác nhau quá. cái nhìn sâu sắc hơn về những ưu thế phổ biến cộng đồng vi khuẩn tại các nhà máy này sẽ giúp các nhà khai thác cải thiện quá trình kiểm soát.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook