Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường – Hoàng Xuân Cơ

I. Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường – Hoàng Xuân Cơ

Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường – Hoàng Xuân Cơ được trình bày trong 7 chương, gồm hai phần chính:

  • Phần nguyên lý chung về kinh tế bao gồm 3 chương

Chương 1: cung cấp kiến thức cơ bản nhất về kinh tế, đặc biệt là kinh tế vi mô

Chương 2: tập trung nghiên cứu ô nhiễm môi trường dưới góc độ kinh tế, các hướng tiếp cận, sử dụng công cụ kinh tế nhằm giảm thiểu phát thải ô nhiễm.

Chương 3: trình bày hướng dẫn sử dụng tài nguyên tối ưu theo quan điểm kinh tế môi trường, đó là đạt cực đại hóa lợi nhuận mà không làm cạn kiệt tài nguyên tái tạo và khai thác triệt để tài nguyên không tái tạo, song song với tìm kiếm tài nguyên thay thế và định giá tài nguyên hợp lý.

  • Phần kinh tế môi trường ứng dụng gồm bốn chương cuối. Phần này trình bày rõ hơn khả năng áp dụng các công cụ kinh tế để giải quyết một số vấn đề môi trường.
  • Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường - Hoàng Xuân Cơ
    Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường – Hoàng Xuân Cơ

    II. MỤC LỤC

Chương 1. Kinh tế vi mô và kinh tê môi trường

1.1. Tổng quan về kinh tế học vi mô

1.2. Sự ra đời và phát triển của kinh tế môi trường

1.3. Mối quan hệ giữa hệ thống kinh tế và môi trường

1.4. Nền kinh tế bền vững

Chương 2. Kinh tế ô nhiễm

2.1. Mức ô nhiễm tối ưu

2.2. Ô nhiễm tối ưu và thị trường

2.3. Thuế ô nhiễm và ô nhiễm tối ưu

2.4. Tiền phạt ô nhiễm và quyền sở hữu

2.5. Các biện pháp kinh tế để giảm nhẹ ô nhiễm

2.6. Tiêu chuẩn môi trường, thuế và tiển trợ cấp

2.7. Côta ô nhiễm (giấy phép được thải)

2.8. Đo đạc tổn thất môi trường

Chương 3. Kinh tế tài nguyên

3.1. Tài nguyên tái tạo được

3.2. Sự tuyệt chủng các loài

Chương 4. Các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường

4.1. Thu phí/thuế môi trường

4.2. Những vấn đề nảy sinh trong việc xác lập thuế

Chương 5. Khả năng áp dụng thu phí ô nhiễm môi trường trong điều kiện Việt Nam

5.1. Đối tượng phải nộp phí môi trường

5.2. Cơ sở tính phí môi trường

5.3. Phương pháp xác định mức phí

5.4. Khả năng xác định phí một số chất gây ô nhiễm môi trường nước và không khí ở Việt Nam

5.5. Nghị định 67/2003/NĐ – CP của Chính phú về thu phí nước thải

Chương 6. Định giá tài nguyên và tác động môi trường

6.1. Tổng quan về định giá môi trường và các tác động môi trường

6.2. Tiếp cận phân tích, định giá tài nguyên và tác động môi trường dự án “Nuôi trồng thuỷ sản vùng đất ngập nước ven biển Tiền Hải, Thái Bình’

Chương 7. Kỉnh tế học và các chính sách áp dụng cho thuỷ sản

7.1. Quyền sở hữu tài sản

7.2. Hiện trạng ngành thuỷ sản thế giới

Link download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook