Giáo trình Kiểm Toán Chất Thải Công Nghiệp – Trịnh Thị Thanh

I. Giới thiệu Giáo trình Kiểm Toán Chất Thải Công Nghiệp

Giáo trình Kiểm Toán Chất Thải Công Nghiệp – Trịnh Thị Thanh được xây dựng làm tài liệu hướng dẫn cho việc kiểm toán chất thải công nghiệp dựa trên các cơ sở khoa học để xác định nguồn và lượng chất thải. Tùy thuộc vào kết quả của quy trình kiểm toán, việc thực hiện giảm thiểu chất thải có thể được áp dụng theo các giải pháp về quản lý hay công nghệ cụ thể.

Giáo trình Kiểm Toán Chất Thải Công Nghiệp - Trịnh Thị Thanh
Giáo trình Kiểm Toán Chất Thải Công Nghiệp – Trịnh Thị Thanh

II. MỤC LỤC

Chương I. Mở đầu

1.1.      Các vấn đề chung Giáo trình Kiểm Toán Chất Thải Công Nghiệp

1.1.1.   Khái niệm và ý nghĩa của kiểm toán môi trường

1.1.2.   Các lợi ích của kiểm toán môi trường và ứng dụng ở Việt Nam

1.2.      Kiểm toán chất thải công nghiệp         

1.2.1.   Các vấn đê liên quan đến kiểm toán chất thải công nghiệp

1.2.2.      Tình hình thực hiện kiểm toán chất thải công nghiệp ở Việt Nam

1.3. Mối quan hệ giữa kiểm toán chất thải và các lĩnh vực khác

Chương II. Cơ sở lý thuyết về cân bằng vật chất

2.1.      Cân bằng vật chất Giáo trình Kiểm Toán Chất Thải Công Nghiệp

1.1.1.   Lí thuyết chung cân bằng vật chất

1.1.2.   Cân bằng vật chất sử dụng thuật toán

1.1.3.   Cân bằng vật châ’t và mô hình lan truyền các chất ô nhiễm

2.2. Sự chuyển khối

2.2.1.   Sự chuyển khối do khuếch tán phân tử

2.2.2.   Sự chuyển khôi do đối lưu cưỡng bức

2.2.3.   Sự chuyển khối giữa các pha

2.3.      Tính toán cân bằng vật chất trong các quá trình công nghệ

2.3.1.   Tính toán lượng chất thải theo hệ sô thải của WHO

2.3.2.   Tính toán lượng chất thải theo công thức

2.2.3.   Tính toán lượng chất thải theo cân bằng vật chất và cân bằng nhiệt động học

Chương III. Quy trình thực hiện kiểm toán chất thải công nghiệp

3.1.      Các dữ liệu cơ bản để thực hiện kiểm toán chất thải công nghiệp

3.1.1.   Các điều kiện ban đầu cho việc kiểm toán chất thải công nghiệp

3.1.2.   Quy trình và đặc điểm công nghệ sản xuất Giáo trình Kiểm Toán Chất Thải Công Nghiệp

3.1.3.   Nguyên liệu, nhiên liệu, hoá chất sử dụng

3.2.      Xác định và đánh giá các nguồn thải

3.2.1.   Xác dịnh các nguồn thải

3.2.2.   Phương pháp đánh giá các nguồn thải

3.3.      Xây dựng và đánh giá các phương án giảm thiểu chất thải công nghiệp

3.3.1.   Nội dung các phương án giảm thiếu chất thải công nghiệp

3.3.2.   Đánh giá các phương án giảm thiểu chát thải công nghiệp – Tính toán chi phí môi trường và lợi ích môi trường

3.3.3.   Xáv dựng kê hoạch giảm thiểu chất thải công nghiệp

Chương iv. Các nghiên cứu điển hình

4.1.      Kiểm toán chất thải công nghiệp ngành thuộc da

4.1.1.   Xác định các dữ liệu cơ bản để thực hiện KTCTCN

4.1.2.   Xác định và đánh giá các nguồn thải

4.1.3.   Xây dựng và đánh giá phương án giảm thiểu CTCN

4.2.    Kiểm toán chất thải công nghiệp ngành sản xuất bia (NM bia Đông Nam Á)

4.2.1.   Xác định các dữ liệu cơ bản dể thực hiện KTCTCN

4.2.2.   Xác định và đánh giá các nguồn thải

4.2.3.   Đánh giá các phương án giảm thiểu CTCN

4.2.4.   Xây dựng kế hoạch giảm thiểu CTCN ngành bia

4.3.    Kiểm toán chát thải công nghiệp ngành bột và giấy

4 3.1. Xác định các dữ liệu cơ bản để thực hiện KTCTCN

4 3.2. Xác định và đánh giá các nguồn thải

4.3.3.   Xây dựng và đánh giá phương án giảm thiểu CTCN

4.4.      Kiểm toán chất thải công nghiệp ngành chê biến cao su (Công ty cao su Sao vàng)

4.4.1.   Xác đinh các dữ liêu cơ bản để thực hiện KTCTCN

4.4.2.   Xác định và đánh giá các nguồn chất thải

4.4.3.   Xây dựng và đánh giá các phương án giảm thiểu/ xử lý chất thải công nghiệp

Link download

>>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook