Khoa Học Môi Trường – Lê Văn Khoa

I. Giới thiệu Giáo trình Khoa Học Môi Trường _ Lê Văn Khoa

Giáo trình Khoa Học Môi Trường _ Lê Văn Khoa cung cấp những kiến thức cơ bản, cập nhật nhất về các vấn đề tài nguyên môi trường.

Giáo trình Khoa Học Môi Trường _ Lê Văn Khoa
Giáo trình Khoa Học Môi Trường _ Lê Văn Khoa

II. MỤC LỤC

Chương I. Các vấn đề chung về khoa học môi trường

I- Định nghĩa

II- Đối tượng và nhiệm vụ của khoa học môi trường

III – Các chức năng chủ yếu của môi trường

IV- Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu và giải quyết những vấn đề môi trường

V- Những thách thức môi trường hiện nay trên thế giới

Chương II Các thành phần cơ bản của môi trường

I – Thạch quyển Giáo trình Khoa Học Môi Trường _ Lê Văn Khoa

II – Thuỷ quyển

III – Sinh quyển (Biospherô)

IV- Khí quyển

Chương III. Hệ sinh thái và sự vận dụng các nguyên lý sinh thái học vào môi trường

I – Những vấn đề chung về sinh thái học

II – Hệ sinh thổi

III -Cấu trúc và chức nâng cùế hệ sinh thái

IV – Sự chuyển hóa vật chất trong hộ sinh thái

V – Các nhân tố sinh thái

VI – Một số quy luật cơ bản của sinh thái học

VII – Cân bằng sinh thái

VIII – Chu trình sinh địa hoá

IX – Sự phát triển và tiến hoá của hệ sinh thái

X – Đa dạng sinh học của hệ sinh thái

XI – Sinh thái học và việc quản lý nguồn lợi thiên nhiên

Chương IV. Các kiêu chính của hệ sinh thái

I – Các hệ sinh thái trên cạn

II – Các hệ sinh thái ở nước

Chương V. Tài nguyên thiên nhiên

I – Các vấn đề chúng

II – Tài nguyên khoáng sản – một tài nguyên không tái tạo

III – Tài nguyên khí hậu

IV – Tài nguyên sinh vật và rừng

V – Tài nguyên đất Giáo trình Khoa Học Môi Trường _ Lê Văn Khoa

VI – Tài nguyên nước

VII – Tài nguyên năng lượng

Chương VI. Dân số và môi trưòng

I – Mối quan hệ dân số – tài nguyên và phát triển

II – Sự gia tăng dân số thế giới và dân số học

III – Lịch sử gia tăng dân số nhân loại

IV – Cấu trúc dân số – thành phần tuổi và tỷ lệ giới tính

V – Sự phân bố và sự di chuyển dân cư

VI – Dân số Việt Nam

VII – Các chính sách và các chương trình dằn số

VIII – Phát triển nhân văn và môi trường

Chương VII. Tác động của con người đối với môi trường

I – Lịch sử tác động của con người đến môl trưầng

II – Tác động của con người đến các thành phán môl trường

III – Đánh giá tác động môi trường

IV – Đánh giá môi trường chiến lược

V – Sự cần thiết của đánh giá môi trường chiến lược

VI – Mục tiêu của đánh giá môi trường chiến lược

VII – Các nguyên tắc chính của đánh giá môi trường chiến lược

VIII – Sự phân cấp của đánh giá tác động môi trường

(ĐTM cấp dự án vàĐTM cấp chiếnlược)

IX – Thuận lợi và trô ngại khỉ thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

X – Các bước thực hiện cùa đánh glá môi trưởng chiến lược

Chương VIII. Ô nhiễm môi trường

I – Khái niệm và nguyên nhân

II – Ô nhiễm môi trường nước

III – Ô nhiễm không khí

IV- Ô nhiễm đất Giáo trình Khoa Học Môi Trường _ Lê Văn Khoa

V – Ô nhiễm tiếng ồn

VI – Chất thải rẳn và chất thải nguy hại

VII – Tai biến mồi trường (environmental hazards)

VIII – Xung đột môi trường

Chương IX. Vấn đề lương thực và nạn đói trên thế giới

I – Nhu cầu dinh dưỡng của con người

II – Những lương thực và thực phẩm chủ yếu

III – Sản xuất lương thực trên thế giới và ở Việt Nam

IV – Các giải pháp để giải quyết vấn đề lương thực

Chương X. Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường

I – Khái niệm và nội dung phát triển bền vững

II – Chỉ tiêu lượng hóa phát triền bển vững

III – Các mục tiêu của phát triển bền vững

Chương XI. Giáo dục môi trưòng

I – Mục tiêu và đối tượng của giáo dục môi trường

II – Nội dung của giáo dục môi trường

III – Phương pháp tiếp cận trong giáo dục môi trưởng

IV – Các phương thức giáo dục môi trường

V – Luật và chính sách mỗi trường ở Việt Nam

Chương XII. Những thay đổi khí hậu toàn cầu và các chiến lược bảo vệ môi trường

I – Lắng đọng axit Giáo trình Khoa Học Môi Trường _ Lê Văn Khoa

II – Hiệu ứng nhà kính

III – Sự suy thoái ôzôn trong tầng bình lưu

Chương XIII: Quản lý môi trường

I – Nội dung

II – Mục tiêu

III – Nguyên tắc quản lý môi trường

IV – Nội dung công tác quản lý môi trường ở Việt Nam

V – Tổ chức công tác quản lý môi trưừng

VI – Phương pháp luận và công cụ quản lý môi trường

Link download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

4.2/5 - (4 bình chọn)

Bình luận với Facebook