Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 1 – Nguyễn Khắc Thanh

I. Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 1

Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 1  – Nguyễn Khắc Thanh giới thiệu những qui định của luật bảo vệ môi trường Việt Nam liên quan đến hoạt động sản xuất công nghiệp. Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. Hướng dẫn nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, phiếu đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. Những hình thức và mức độ xử lý vi phạm các qui địn về bảo vệ môi trường. Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường. Những tiêu chuẩn cơ bản về bảo vệ môi trường của nhà nước Việt Nam.

Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường gồm 10 tập:

Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 1 - Nguyễn Khắc Thanh
Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 1 – Nguyễn Khắc Thanh

II.MUC LỤC

Chương I        TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG THÀNH PHÔ    

1. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường thành phố

1.1       Việc gia tăng dân số

12        Phát triển công nghiệp

1.3       Cơ sở hạ tầng môi trường yếu kém

2.Tình hình môi trường thành phố Hồ Chí Minh

2.1        Ô nhiễm không khí

2.1.1    Nguồn ô nhiễm không khí

2.1.2    Chất lượng không khí thành phô’

2.1.3    Tác động của các chất ô nhiễm

2.2       Ô  nhiễm nước

2.2.1    Chất lượng môi trường nước tại TPHCM

2.3       Ô nhiễm do chất thải rắn

Chương II       CÁC QUY ĐỊNH VỀ  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Luật bảo vệ môi trường

Thông tư 490 / TT 29 – 4 -1998

Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục II

Phụ lục IV

Nghị định 26 /CP ngày 26 – 4 -1996

Chương III     TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM  

I           Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5937 – 1995

II         Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5939 – 1995

III        Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5942 – 1995

IV        Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945 – 1995

V         Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5949 – 1995

Chương IV: HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG CHO CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP

I           Những quy định chung

II         Thủ tục cấp, gia hạn hiệu lực và thu hồi giấy phép về môi trường

III        Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook