Defluoridation of groundwater using brick powder as an adsorbent

Defluoridation

I. GIỚI THIỆU

Defluoridation of groundwater using brick powder as an adsorbent (Sử dụng bột gạch như một chất hấp phụ khử Flo nước ngầm)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Defluoridation of groundwater using brick powder as an adsorbent
Defluoridation of groundwater using brick powder as an adsorbent

TÓM TẮT

Bài báo cáo này đánh giá việc sử dụng bột gạch như một chất hấp phụ khử Flo nước ngầm, đồng thời xác định các thông số tối ưu cho quá trình.
Khử Flo nước ngầm sử dụng bột gạch như một chất hấp phụ đã được nghiên cứu trong quá trình thực thi. Các thông số khác nhau của sự hấp phụ, tức là ảnh hưởng của pH, ảnh hưởng của liều lượng và thời gian tiếp xúc đã được lựa chọn và được tối ưu hóa cho nghiên cứu. điều kiện tối ưu khả thi đã được áp dụng cho hai mẫu nước ngầm của hàm lượng florua cao để nghiên cứu sự phù hợp của các vật liệu hấp phụ trong điều kiện hiện trường.
So sánh hấp phụ bằng gạch bột đã được thực hiện với sự hấp phụ bằng than hoạt tính thương mại có sẵn. Trong điều kiện tối ưu của pH và liều lượng các chất hấp phụ, các tỷ lệ phần trăm defluoridation từ mẫu tổng hợp, tăng 29,8-54,4% cho bột gạch và 47,6-80,4% đối với thương mại than hoạt tính có sẵn với việc tăng thời gian tiếp xúc bắt đầu từ 15-120 phút. Loại bỏ florua đã được tìm thấy là 48,73 và 56,4%  từ các mẫu nước ngầm có 3,14 và 1,21 mg l-1 florua, tương ứng, theo các điều kiện tối ưu.
Sự hiện diện của các ion khác trong mẫu không ảnh hưởng đáng kể hiệu quả deflouridation bột gạch. Khoảng pH tối ưu cho bột gạch đã được tìm thấy là 6,0-8,0 và cân bằng hấp phụ được xác định là 60 phút. Những điều kiện này làm cho nó rất thích hợp để sử dụng trong xử lý nước uống. Công suất khử Flo bột gạch có thể được giải thích trên cơ sở của sự tương tác hóa học của flo với các oxit kim loại dưới điều kiện pH thích hợp. Quá trình hấp phụ được phát hiện theo cơ chế lãi suất đầu tiên đặt hàng cũng như Freundlich đường đẳng nhiệt.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook