TCVN 7387-3:2011 an toàn máy, phương tiện thông dụng để tiếp cận máy-phần 3: cầu thang, ghế thang và lan can

I. GIỚI THIỆU

TCVN 7387-3:2011 an toàn máy, phương tiện thông dụng để tiếp cận máy-phần 3: cầu thang, ghế thang và lan can 

TCVN 7387-3:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 14122-3:2001 và Sửa đổi 1:2010.

TCVN 7387-3:2011 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 7387-3:2011 an toàn máy, phương tiện thông dụng để tiếp cận máy-phần 3: cầu thang, ghế thang và lan can
TCVN 7387-3:2011 an toàn máy, phương tiện thông dụng để tiếp cận máy-phần 3: cầu thang, ghế thang và lan can

II. MỤC LỤC

AN TOÀN MÁY – PHƯƠNG TIỆN THÔNG DỤNG ĐỂ TIẾP CẬN MÁY – PHẦN 3: CẦU THANG, GHẾ THANG VÀ LAN CAN

Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 3: Stairs, stepladders and guard – rails

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

3.1. Cầu thang và ghế thang (stairs and step ladders)

3.2. Lan can (guard – rail)

4. Yêu cầu chung về an toàn liên quan đến vật liệu và kích thước

5. Yêu cầu về an toàn áp dụng cho cầu thang

6. Yêu cầu an toàn áp dụng cho ghế thang

7. Yêu cầu an toàn cho lan can

7.1. Lan can nằm ngang

7.2. Lan can của cầu thang và ghế thang

7.3. Yêu cầu về kết cấu

8. Kiểm tra xác nhận các yêu cầu an toàn

8.1. Quy định chung

8.2. Thử nghiệm lan can

9. Hướng dẫn lắp ráp

10. Thông tin cho sử dụng – Sách hướng dẫn sử dụng

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook