TCVN 7301-2:2008 an toàn máy- đánh giá rủi ro- phần 2: hướng dẫn thực hành và ví dụ về các phương pháp

I. GIỚI THIỆU

TCVN 7301-2:2008 an toàn máy- đánh giá rủi ro- phần 2: hướng dẫn thực hành và ví dụ về các phương pháp

TCVN 7301-2 : 2008 và TCVN 7301-1 : 2008 thay thế TCVN 7301 : 2003.

TCVN 7301-2 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO/TR 14121-2 : 2007.

TCVN 7301-2 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 7301-2:2008 an toàn máy- đánh giá rủi ro- phần 2: hướng dẫn thực hành và ví dụ về các phương pháp
TCVN 7301-2:2008 an toàn máy- đánh giá rủi ro- phần 2: hướng dẫn thực hành và ví dụ về các phương pháp

II. MỤC LỤC

AN TOÀN MÁY – ĐÁNH GIÁ RỦI RO – PHẦN 2: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VÀ VÍ DỤ VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP

Safety of machinery – Risk assessment – Part 2: Practical guidance and examples of methods

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Chuẩn bị đánh giá rủi ro

4.1. Yêu cầu chung

4.2. Sử dụng phương pháp đánh giá rủi ro theo nhóm

5. Quy trình đánh giá rủi ro

5.1. Yêu cầu chung

5.2. Xác định giới hạn của máy

5.3. Nhận biết mối nguy hiểm

5.4. Dự đoán rủi ro

5.5. Đánh giá mức rủi ro

6. Giảm rủi ro

6.1. Yêu cầu chung

6.2. Loại trừ các mối nguy hiểm bằng thiết kế

6.3. Giảm rủi ro bằng thiết kế

6.4. Che chắn bảo vệ

6.5. Các biện pháp bảo vệ bổ sung

6.6. Thông tin cho sử dụng

6.7. Đào tạo

6.8. Trang bị bảo vệ cá nhân

6.9. Quy trình vận hành tiêu chuẩn

7. Lặp lại đánh giá rủi ro

8. Tài liệu đánh giá rủi ro

Phụ lục A (Tham khảo) Ví dụ về phương pháp nhiều bước của quy trình đánh giá rủi ro

Phụ lục B  (Tham khảo) Ví dụ ứng dụng quy trình đánh giá và giảm rủi ro

4.7/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook