Optimization of the treatment of carbon monoxide polluted air in biofilters

carbon monoxide polluted

I. GIỚI THIỆU

Optimization of the treatment of carbon monoxide polluted air in biofilters ( Tối ưu hóa việc xử lý carbon monoxide không khí bị ô nhiễm bằng lọc sinh học)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Optimization of the treatment of carbon monoxide polluted air in biofilters
Optimization of the treatment of carbon monoxide-polluted air in biofilters

TÓM TẮT

Tối ưu hóa việc xử lý carbon monoxide không khí bị ô nhiễm bằng lọc sinh học.

Đây là nghiên cứu đầu tiên nghiên cứu sâu rộng về các loại cacbon monoxide trong không khí ô nhiễm trong lọc sinh học. nó so sánh hiệu suất của hai loại vật liệu đóng gói, cụ thể là dung nham đá một mình và một hỗn hợp của than bùn và dung nham đá.

Kết quả cho thấy rằng lọc sinh học đóng gói với các hỗn hợp của than bùn và nham thạch đá biểu diễn tốt hơn nhiều so với cái khác. Ảnh hưởng của điều kiện hoạt động như, trong số những người khác, nồng độ đầu vào sự và thời gian cư trú giường trống (EBRT) đã được nghiên cứu. Một khả năng loại bỏ tối đa 33 g m3 h1 đã thu được với bao bì trộn với hơn 85% hiệu quả loại bỏ tại EBRT của 3 phút hoặc hơn.

Hơi biểu diễn thấp hơn đã đạt được tại EBRT ngắn hơn. Các kết quả được trình bày ở đây gợi ý rằng các hỗn hợp của đá nham thạch và than bùn, tùy thuộc vào tối ưu hóa hơn nữa, cung cấp tiềm năng cho các loại bỏ sinh học của CO từ dòng khí bị ô nhiễm.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook