Giáo trình Tiếp Cận Hệ Thống Trong Nghiên Cứu Môi Trường Và Phát Triển – Nguyễn Đình Hòe

I. Giới thiệu Giáo trình Tiếp Cận Hệ Thống Trong Nghiên Cứu Môi Trường Và Phát Triển

Giáo trình Tiếp Cận Hệ Thống Trong Nghiên Cứu Môi Trường Và Phát Triển – Nguyễn Đình Hòe gồm 4 chương, chương 1:  về đại cương cề hệ thống, chương 2: đại cương tiếp cận hệ thống, chương 3: một số công cụ của tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triển, chương 4: các hệ thống sản xuất.

Tiếp Cận Hệ Thống Trong Nghiên Cứu Môi Trường Và Phát Triển - Nguyễn Đình Hòe
Tiếp Cận Hệ Thống Trong Nghiên Cứu Môi Trường Và Phát Triển – Nguyễn Đình Hòe

II.MỤC LỤC

Chương 1 : Đại Cương về hệ thống   

1.1.      Định nghĩa

1.2.      Các đặc tính và chức năng của hệ thống

1.3.      Xác định hệ thống

1.4.      Mô hình hóa các hệ thống

1.5.      Tiến hóa và thích ứng của hệ thống

1.6.      Các ngưỡng của hệ thống và hệ sinh thái toàn cầu

1.7.      Tính on định của hệ thống

1.8.      Rủi ro của hệ thống

1.9.      Phi tuyến và điểm tới hạn   2

1.10.   Không gian pha và chuyển pha

1.11.   Tính mềm mại của hệ thống

1.12.   Các mức độ bền vững của các hệ thống kinh tế xã hội

Chương 2: Đại Cương về tiếp cận hệ thống        

2.1.      Giới thiệu chung

2.2.      Các hướng tiếp cận hệ thống

Chương 3: Công cụ tiếp cận hệ thống ứng dụng trong nghiên cứu môi trường và phát triến   

3.1.      Giới thiệu Chung

3.2.      Thước đo tính bền vững (BS)

3.3.      Phân tích hệ thống và quy hoạch

3.4.      Tháp hành động

3.5.      Đánh giá và quy hoạch phát triển bền vừng nông thôn

3.6.      Thương thuyết chiến lược

3.7.      Biểu đồ SAM

3.8.      Biểu đồ Downjone sinh thái EDI

3.9.      Kiến tạo chỉ số

3.10.   Phương pháp xác định ưu tiên và trọng số ưu tiên

3.11.   Phân tích khung logic – LFA

3 12   Phân tích SWOT

3.13.   Phân tích SMART

3 14   Phân tích NBBLK

3.15.   Quan sát hệ thống

3.16.   Xác định nhiễu loạn hệ thống

3.17.   Tránh 10 phản đề thường gặp của tư duy hệ thống

Chương 4: Các hệ thống sản xuất

4.1.      Giới thiệu chung

4.2.      Những đặc tính của các hệ sản xuất

4.3.      Nguyên lý hiện tại trong phân tích diễn thế hệ thống sản xuất..

4.4.      Phân loại tài nguyên của các hệ sản xuất

4.5.      Nghiên cứu trường hợp 1 – hệ thống chăn thả gia súc có sừng ở khu vực sa van khô hạn Ninh Thuận

4.6.      Nghiên cứu trường hợp 2 – hệ thống nuôi thủy sản mặn lợ Nghĩa Hưng, Nam Định (năm 2002)

4.7.      Nghiên cứu trường hợp 3 – Tính trồi của hệ thống tài nguyên môi trường và quản lý hệ thống trong phòng trừ sâu hại

4.8.      Nghiên cứu trường hợp 4 – ứng dụng Tiếp cận Hệ thống để xác lập các tiêu chí môi trường cho điểm tái định cư bền vững

4.9.      Nghiên cứu trường hợp 5 – Tính gồ ghề của hệ thống và ứng dụng

Kết luận chung

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook