Giáo trình Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Nước Và Môi Trường

I. Giới thiệu về Giáo trình Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Nước và Môi Trường

Giáo trình Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Nước Và Môi Trường cung cấp các thông tin về sử dụng tài nguyên lưu vực sông mê công; tổng quan về nội ung quản lý tài nguyên nước và môi trường tổng hợp, những cản trở đối với quản lý tài nguyên và môi trường tổng hợp trên lưu vực sông mê công; những quy định để phát triển QLTN&MT có hiệu quả; chính sách là công cụ bảo vệ môi trường; các công cụ quản lý tài nguyên nước tổng hợp (IREM) trong thực tế.

Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Nước Và Môi Trường
Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Nước Và Môi Trường

II. MỤC LỤC

BÀI 1: SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG

Nông nghiệp

Thuỷ sản

Rừng

Động vật hoang dã và đa dạng sinh học

BÀI 2: TỔNG QUAN VỀ NỘI DUNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG HỢP

Quản lý môi trường theo phương thức cổ truyền

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và môi trường

BÀI 3: NHỮNG CẢN TRỞ ĐỐI VỚI QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG HỢP TRÊN LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG

Khoa học và kỹ thuật

Kinh tế

Thể chế

Văn hoá – xã hội

BÀI 4 : NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỂ PHÁT TRIỂN QLTN&MTT CÓ HIỆU QUẢ

Sự hợp pháp

Sự tham gia rộng rãi/ Phối hợp có hiệu quả

Xây dựng những chính sách hỗ trợ

Truyền thông có hiệu quả

BÀI 5 : CHÍNH SÁCH LÀ CÔNG CỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Các quy định

Tình nguyện

Chi phí của Chính phủ

Công cụ kinh tế và những sự khuyến khích Tài chính

BÀI 6 : CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC TỔNG HỢP (IREM)  TRONG THỰC TẾ

Quy hoạch sử dụng đất

Đánh giá Tác động Môi trường

Những hệ thống Quản lý Môi trường

Báo cáo hiện trạng Môi trường

 

Link download

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook