Đánh Giá Tác Động Môi Trường Các Dự Án Phát Triển – Trần Văn Ý

I. GIỚI THIỆU

Đánh Giá Tác Động Môi Trường Các Dự Án Phát Triển – Trần Văn Ý được biên soạn cho nhiều đối tượng lại rất ngắn gọn cho nên chỉ có thể trình bày vừa đủ các vấn đề liên quan đến ĐGTĐMT. Muốn công cụ đánh giá tác động môi trường góp phần tốt hơn nữa vào việc phòng ngừa và giảm thiểu các tác động bất lợi, phát huy cao độ các tấc động tích cực của các hoạt động phát triển cần thiết phải tham khảo thêm nhiều loại tài liệu chuyên sâu khác.

Đánh Giá Tác Động Môi Trường Các Dự Án Phát Triển - Trần Văn Ý
Đánh Giá Tác Động Môi Trường Các Dự Án Phát Triển – Trần Văn Ý

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1.1. Nội dung cơ bản của đánh giá tác động môi trường

1.2. Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan cá nhân tham gia vào quá trình đánh giá tác động môi trường

1.3. Những hạn chế hiện nay và phương hướng hoàn thiện công tác đánh giá tấc động môi trường

1.4. Biên soạn cuốn chuyên khảo đánh giá tác động môi trường ( quy trình và hướng dẫn kỹ thuật) ở Việt Nam

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

2.1. Sàng lọc dự án

2.2. Xác định phạm vi đánh giá tác động môi trường – lập đề cương đánh giá tác động môi trường chi tiết

2.3. Đánh giá tác động môi trường chi tiết

CHƯƠNG 3: THẨM ĐỊNH BÁO CÁO VÀ GIÁM SÁT TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3.1. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

3.2. Giám sát các tác động môi trường

Rate this post

Bình luận với Facebook